Resultater 2. kvartal 2007

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2007 USD 13.370.000 (2. kvartal 2006: USD 11.772.000). Selskapets driftsresultat ble USD 2.847.000 (USD 2.098.000). Økningen i driftsinntektene og den positive resultatutviklingen er hovedsaklig knyttet til positiv  utvikling for Elkem Chartering’s handysizeoperasjon.
Resultat etter skatt ble i 2. kvartal  USD 1.987.000 (USD 3.346.000). Fjorårets resultat inkluderer skatterefusjon fra Singapore med USD 1,9 mill.
Rapporten for 2. kvartal er avlagt i overensstemmelse med IAS (International Accounting Standard) 34 og det er benyttet konsistente regnskapsprinsipper i forhold til det avlagte regnskapet pr. 31.12.2006.
 
VIRKSOMHETEN
Veksten i Kina fortsetter å drive tørrlastratene oppover. Etterspørselen etter bulkskip steg med ca. 7% på årsbasis, som er vel 1% mer enn tilbudsøkningen. På tross av myndighetenes anstrengelser har ikke køen av skip som venter på last i Australia gått nevneverdig ned.
Elkem Charterings timecharterskip var offhire i ca. 60 døgn  på grunn av ordinære tørrdokkinger i 2. kvartal. På tross av dette bedret inntjeningen seg fra handysizeoperasjonen. De to handymaxskipene fortsatte på sine certepartier med resultater som forventet.
I slutten av juni fikk Elkem Chartering levert nybygget M/S Northern Light på 5-års timecharter med befrakters opsjon på ytterligere to år. Raten er svært fordelaktig i forhold til dagens marked. Skipet vil inngå i handysizeoperasjonen.
I Belships seilte handymaxskipet M/S Belnor og panmaxskipet M/S Belisland fortsatt på sine certepartier med forventet resultat.
Produktankskipet M/T Belaia er levert på sitt femårs certeparti. Resultatet reflekterer engangskostnader i forbindelse med levering.
Driftsselskapet i Singapore leverte et bedret resultat sammenlignet med foregående kvartal.
I juni kjøpte Belships 5 nybyggingskontrakter ved Yangzhou Dayang Shipyard i Kina. Skipene skal leveres i 2009/2010/2011. Den samlede kontraktssummen utgjør USD 196 mill. To av skipene er sluttet på 5 års timecharter til koreanske befraktere, mens de tre øvrige er sluttet til canadiske befraktere for en periode på ti år med rett for Belships til å selge inntil to av skipene etter 5 eller 7 år. Gjennomsnittlig årlig driftsresultat for hvert av skipene vil bli på ca. USD 3 mill.
 
FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Selskapets soliditet og finansielle stilling er robust. I juni tok selskapet opp et lån på USD 20 mill. for å  delfinansiere første betaling på nybyggingskontraktene som tilsammen beløp seg til USD 39,2 mill. og som tilsvarer 20% av kontraktsum. 
Pr. 30. juni var konsernets likviditetsbeholdning USD 20,4 mill. mot USD 41,2 mill. pr. 31. mars.  I løpet av kvartalet ble det utbetalt USD 3,2 mill. i utbytte. Selskapets pantegjeld var ved utgangen av 2. kvartal USD 30,3 mill. I tillegg har selskapet et obligasjonslån på USD 16,8 mill.
Ved utgangen av 2. kvartal var bokført verdi pr. aksje NOK 6,88, mens bokført egenkapitalandel var på 33,8%.
Markedsverdien på selskapets anleggsaktiva er vesentlig høyere enn bokført verdi. 
 
FREMTIDSUTSIKTER
I Elkem Chartering regnes det med et bidrag fra handysize-operasjonen i andre halvår på linje med det som ble oppnådd i første halvår.
Belships egen tonnasje samt Elkem Charterings to handymaxskip forventes å bidra som i første halvår med forbehold om uventede driftsavbrudd.
Tankskipet M/T Belaia vil ventelig øke bidraget i de neste kvartalene.
Som meddelt er M/S Belnor solgt for levering i oktober/november og gevinsten på ca. USD 22 millioner vil bli inntektsført i 4. kvartal.
 
 
Oslo, 23. august 2007
 
Styret i BELSHIPS ASA