Resultater 1. kvartal 2010

 

RESULTATER

Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Økning i driftsinntektene skyldes hovedsakelig høyere ratenivå i Elkem Charterings handysizeoperasjon.

I forbindelse med salget av to nybyggingskontrakter i 2009 beholdt Belships retten til noe av skipenes fremtidige inntjening. Disse rettighetene ble solgt i 1. kvartal for USD 3,2 mill. Beløpet er inntektsført i kvartalet.

Totalresultatet for 1. kvartal 2010 ble USD 2.340.000 (USD 1.425.000).

Regnskapet for 1. kvartal 2010 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og er konsistent med prinsippene anvendt i årsregnskapet. Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS).

 

VIRKSOMHETEN

Tørrlastmarkedet var forholdsvis stabilt i 1. kvartal, men ratene for de største skipene svekket seg på tross av sterk etterspørsel fra Kina. Dette reflekterer betydelige leveringer av nye skip, som antas å være ca. 40% høyere enn i foregående kvartal.

Elkem Chartering fortsatte den forsiktige veksten i aktivitet fra forrige kvartal, med et positivt resultatbidrag.

MS Belstar fortsatte på sitt langsiktige certeparti. Det har vært noen tekniske utfordringer knyttet til blant annet skipets kraner, men disse ser nå ut til å være under kontroll.

MT Belaia seilte på sitt tidscerteparti uten driftsavbrudd av betydning.

 

FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD

Pr. 31. mars var konsernets likviditetsbeholdning USD 25,1 mill. mot USD 19,6 mill. pr. 31. desember 2009.

Av total kontraktsforpliktelse på USD 77,6 mill. på de to gjenværende nybyggene er USD 39,3 mill. betalt og USD 29,4 mill. er sikret gjennom langsiktig lånefinansiering.  Belships har et obligasjonslån på NOK 104,2 mill (USD 17,4 mill.). Lånet er valutasikret mot USD.

Selskapet har foretatt nedskrivningstester for selskapets eiendeler i tråd med IAS 36. M/S Belstar og gjenværende nybyggingskontrakter er vurdert utfra observerbare markedsverdier samt inngåtte certepartier, som etter skjønnsmessig vurdering av motpartsrisiko er neddiskontert med 12%. Basert på disse interne verdivurderingene foreligger det pr. i dag ikke nedskrivningsbehov.

Ved utgangen av 1. kvartal var bokført verdi pr. aksje NOK 13,18, mens bokført egenkapitalandel var på 46,68%.

 

FREMTIDSUTSIKTER

Vi forventer et svakere tørrlastmarked utover året i takt med betydelige leveringer av nybygg og liten skraping av eldre skip. Elkem Charterings handysize-operasjon vil ventelig gi positive, men beskjedne bidrag i de nærmeste kvartalene. Belships egenkontrollerte tonnasje er ikke eksponert mot kortsiktige svigninger i fraktmarkedet.     

 

 

Oslo, 22. april 2010

 

Styret i BELSHIPS ASA

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12