Resultater 1.kvartal 2003

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 1.kvartal 2003 USD 9.906.000 (1. kvartal 2002: USD 5.040.000). Selskapets driftsresultat ble USD 756.000 (USD 741.000). Driftsresultatet for 1. kvartal i år inkluderer salgsgevinst ved salg av aksjene i Belobo Shipping Ltd. med USD 0,5 mill., mens driftsresultatet for samme periode i fjor inneholdt gevinst  fra salget av aksjene i  Pelican AS på USD 1,8 mill. Den underliggende resultatutvikling for selskapets løpende drift er følgelig vesentlig forbedret. Økningen i driftinntektene skyldes, ved siden av en generell markedsoppgang innen tørrlast og produkttank, at 50% av Elkem Chartering AS ble ervervet i 4. kvartal i fjor.
Resultat etter skatt ble i første kvartal USD 410.000 (USD -136.000). Minoritetens andel av resultatet utgjør USD -394.000 (USD -517.000) og er i sin helhet knyttet til eierforholdet i Gibson Gas Tankers. Belships andel av det rapporterte resultatet utgjør således USD 804.000 (USD 381.000).
 
DRIFTSRESULTAT FOR SEGMENTENE
Produkttank oppnådde et driftsresultat på USD 1.158.000 i første kvartal (USD 177.000). Resultatfremgangen skyldes i hovedsak en markedsbedring. I tillegg ble, som nevnt i avsnittet ovenfor, en aksjegevinst  på USD 0,5 mill. realisert i perioden.
Gasstank fikk i første kvartal et driftsresultat på USD -752.000 (USD -986.000). Resultatutviklingen er preget av  at de vanskelige markedsforholdene fortsatte inn i 2003. Driftsproblemer med enkelte av selskapets skip har også  bidratt negativt.
Driftsresultatet innen tørrlast i første kvartal ble USD 486.000 (USD -146.000). Resultatforbedringen for Belships tørrlastengasjementer skyldes et sterkt marked.
Selskapene  innen  teknisk  drift  fikk  et  driftsresultat på USD 107.000 (USD 89.000).
 
VIRKSOMHETEN
Produkttankmarkedet var sterkt i første kvartal hovedsakelig drevet av krigsetterspørsel. En annen medvirkende årsak var den store opphuggingen som fant sted i 2002, som resulterte i tilnærmet nullvekst i flåten på tross av betydelig leveranse av nybygg. Vår interesse i OBO skipene, M/S Belgreeting og M/S Belguardian, ble avhendet i kvartalet, men skipene vil inntil videre fortsatt bli kommersielt drevet av Belships. M/T Belgrace seilte i spotmarkedet til gode rater.
Den sterke veksten i Kina fortsetter å drive tørrlastmarkedet oppover.
Både den transatlantiske operatørvirksomheten og handymax engasjementet i Elkem Chartering bidro positivt resultatmessig. M/S Belnor opererte på spotmarkedet til gode rater. For capesize skipet Belmaj økte inntjeningen i løpet av årets første måneder. Vår deltagelse i befraktnings-samarbeidet ledet av Bocimar i Belgia viste overskudd i perioden.
Det var en viss bedring i markedet for små gass skip i løpet av vinteren. Om dette var en sesongmessig forbedring eller om det signaliserer et trendskifte er ennå uklart. Alle skipene i Gibson Gas Carriers (GGT) er nå sluttet ut på tidscertepartier. Ratene gir ikke tilfredstillende resultater, men representerer en  betydelig bedring i forhold til fjoråret. Gjeldsbetjeningen i GGT i 2003 er tilpasset selskapets inntjening for året.
 
FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Belships styrket sin finansielle stilling i første kvartal gjennom positiv resultatutvikling og salg av aksjene i Belobo Shipping Ltd. Salget av disse aksjene gir et likviditetsbidrag på ca. USD 2,5 mill., som i sin helhet vil gå til nedbetaling av gjeld i Belships ASA.
Pr. 31. mars var likviditetsbeholdningen USD 4,8 mill. mot USD 5,5 mill. ved årsslutt 2002. Pantegjelden ble i første kvartal redusert med USD 2,7 mill. og var pr. 31. mars USD 54,0 mill. Bokført verdi pr. aksje ekskl. minoritet utgjør NOK 5,13, og bokført egenkapitalandel pr. 31. mars var på 26,6%.
Fremdeles er megleranslagene på noen av selskapets skip lavere enn balanseført verdi. Basert på estimater av neddiskonterte kontantstrømmer fra skipene, foreligger det etter selskapets oppfatning ikke behov for nedskrivning.
 
FREMTIDSUTSIKTER
Avslutningen av krigen i Irak med et, i hvert fall foreløpig, positivt utfall reduserte usikkerheten i det økonomiske verdensbildet, men det vil også ventelig redusere etterspørselen etter produkttankskip. Vi forventer derfor en viss ratenedgang for denne typen tonnasje.
For tørrlastskipene ser markedet bra ut på kort sikt, men utbruddet av den smittsomme sykdommen SARS i Kina kan få negative konsekvenser.
Capesizeskipet Belmaj (eierandel 25%) er solgt for levering i andre kvartal. Salget vil gi et regnskapsmessig tap på USD 400.000.
Som nevnt over er det usikkert hvordan gassmarkedet vil utvikle seg, men det er lite ny tonnasje som vil bli levert i den nærmeste fremtid og det vil således bli avgjørende hvordan etterspørselen etter LPG og industrigasser utvikler seg.
 
 
Oslo, 6. mai 2003
 
Styret i BELSHIPS ASA