Rapport 1. kvartal 2007

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2007 USD 18.867.000 (1. kvartal 2006: USD 10.629.000). Selskapets driftsresultat ble USD 8.621.000 (USD 592.000). Økningen i driftsinntektene og den positive resultatutviklingen er hovedsaklig knyttet til realisert gevinst på USD 6,5 mill. ved tilbakelevering av M/S Belpareil samt positiv utvikling for Elkem Chartering’s handysizeoperasjon.
Resultat etter skatt ble i 1. kvartal  USD 7.949.000 (USD 506.000).
Rapporten for 1. kvartal er avlagt i overensstemmelse med IAS (International Accounting Standard) 34 og det er benyttet konsistente regnskapsprinsipper i forhold til det avlagte regnskapet pr. 31.12.2006.
 
VIRKSOMHETEN
Ratene i tørrlastmarkedet fortsatte å stige gjennom 1. kvartal. En viktig drivkraft var økt opphoping av tonnasje i malmhavnene i Australia og i Kina. Ettersom malmprisene går opp etter 1. april er det også mulig at lagrene ble fylt opp.
Elkem Chartering’s (EC) resultater i kvartalet inkluderer en gevinst på USD 13 mill. (Belships har 50% andel) i forbindelse med avviklingen av selskapets økonomiske interesse i handymaxskipet M/S Belpareil. Handysizeoperasjonen hadde også sterke resultater. De to gjenværende handymaxskipene fortsatte på sine certepartier med resultater som forventet.
Belships egenkontrollerte tørrlast-tonnasje M/S Belnor og M/S Belisland fortsatte på sine respektive certepartier med forventede resultater.
Produkttankskipet M/T Belaia ble levert i kvartalet og ble satt inn på sitt femårscerteparti til danske befraktere. Skipet har som forventet fungert utmerket.
 
FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
På grunn av gode resultater ble selskapets soliditet og finansielle stilling betydelig styrket gjennom 1. kvartal. Pr. 31. mars var konsernets likviditetsbeholdning USD 41,2 mill. mot USD 33,8 mill. pr. 31. desember.
Selskapets pantegjeld er i kvartalet redusert med USD 1,5 mill. og  utgjorde ved utgangen av 1. kvartal USD 10,3 mill. I tillegg har selskapet et obligasjonslån på USD 16,2 mill. med forfall i 2011.
Ved utgangen av 1. kvartal var bokført verdi pr. aksje NOK 7,35, mens bokført egenkapitalandel utgjorde 44,4%.
Markedsverdien på selskapets anleggsaktiva er vesentlig høyere enn bokført verdi. 
 
FREMTIDSUTSIKTER
For EC ser det positivt ut både med hensyn til aktivitet og resultater for de nærmeste kvartalene. Selskapets organisasjon i Singapore er nå fullt operativ og vi forventer at en god del av aktiviteten fremover vil ha sitt utgangspunkt der.
Belships egenkontrollerte tonnasje samt EC’s handymaxskip er sluttet ut på langsiktige certepartier og under forutsetning om at man unngår vesentlige driftsavbrudd er resultatbidragene i det vesentlige gitt.
Driftselskapet i Singapore øker stadig aktiviteten og etableringen av et bredere nettverk i Kina sikrer videre vekst.