Protokoll fra generalforsamling*Korr

*Vedlagt er korrigert protokoll fra ekstraordinær generalforsamling som reflekterer at styrevalget ikke var enstemmig.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12