Innkalling til generalforsamlingINNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Belships ASA fredag 25. april 2008 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Lilleakerveien 4, Oslo. Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet ved formannen og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer 2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Administrerende direktørs orientering 5. Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap for 2007 for Belships ASA og Belships-konsernet. Styrets forslag til årsberetning, resultatregnskap og balanse samt revisors beretning er inntatt i årsrapporten. 6. Disponering av resultatet i Belships ASA for regnskapsåret 2007, samt fastsettelse av utbytte (Vedlegg 1) 7. Fastsettelse av honorar til styret og revisor (Vedlegg 2) 8. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte (Vedlegg 3) 9. Utstedelse av aksjeopsjoner til ansatte (Vedlegg 4) 10. Forlengelse av eksisterende fullmakt til aksjeemisjon (Vedlegg 5) 11. Erverv av egne aksjer (Vedlegg 6) 12. Valg av styre (Vedlegg 7) 13. Eventuelt Aksjonærer som ønsker å delta på selskapets generalforsamling, må melde sin deltakelse innen 24. april 2008 kl. 1300. Aksjonærer som ikke har anledning til å møte, kan møte med fullmektig eller sende fullmakt. Fullmakten må være skriftlig og datert og må videre være mottatt av selskapet innen påmeldingsfristen. Hvis ønskelig, kan fullmakten stiles til styrets formann Asbjørn Larsen, eller selskapets administrerende direktør, Sverre J. Tidemand. Vedlagte svarkupong kan benyttes til dette formål. Oslo, 14. april 2008 Styret