FORELØPIG RESULTAT FOR 2000 OG RAPPORT 4. KVARTAL 2000

RESULTATER
Belships fikk i fjerde kvartal et driftsresultat på USD 1.101.000 (1999: USD -213.000). For året ble driftsresultatet USD 1.559.000 (USD -1.636.000). Sammenlignet med resultatet for 1999 var det spesielt inntjeningen innen produkttank og gass som utviklet seg positivt, mens panmax operasjonen påførte selskapet betydelige tap.
Konsernets driftsinntekter var USD 12.857.000 i fjerde kvartal (USD 12.297.000). Samlede driftsinntekter for året ble USD 57.243.000 (USD 39.059.000). Økningen skyldes generelt høyere ratenivå og høyere aktivitet innen panmax bulk. Resultat etter skatt ble i fjerde kvartal USD -614.000 (USD -1.566.000). For hele 2000 ble resultat etter skatt USD -3.269.000 (USD -7.222.000).

DRIFTSRESULTAT FOR SEGMENTENE
Produkttank oppnådde et driftsresultat på USD 1.636.000 i fjerde kvartal (USD 179.000). Driftsresultat for året ble USD 2.584.000 og representerer en markant bedring i forhold til driftsresultatet året før som ble USD 442.000.
Gass fikk i fjerde kvartal et driftsresultat på USD -138.000 (USD -554.000) og et driftsresultat for året på USD 57.000 (USD -1.563.000).
Driftsresultatet for panmax/capesize bulk ble i fjerde kvartal på USD -332.000 (USD -231.000). For hele 2000 ble driftsresultat for panmax/capesize bulk USD -1.770.000 (USD -687.000).
Handymax bulk fikk i fjerde kvartal et driftsresultat på USD 555.000 (USD 759.000). Totalt driftsresultat for 2000 for dette segmentet ble USD 1.942.000 (USD 1.414.000).
Selskapene innen teknisk drift fikk et driftsresultat på USD -110.000 (USD -44.000) i fjerde kvartal. Årets driftsresultat innen teknisk drift ble på USD -161.000 (USD -197.000).

VIRKSOMHETEN
For både tank og bulk var markedsforholdene i 2000 bedre enn året før. I fjerde kvartal tok inntjeningen i produkttank seg betraktelig opp. Alle de fire skipene som selskapet opererer i dette segmentet seilte i spotmarkedet og fikk full glede av markedsoppgangen. I tillegg er selskapet engasjert i produktskipet Urai, som fortsatte sitt langsiktige bareboat certeparti til russiske befraktere.
For gass skipene i Gibson Gas Tankers har markedsforholdene vært varierende. Etter en oppgang i første halvdel av året, ble 2. halvår en skuffelse med svake rater og en del venting på last. De tre 6000 cbm skipene har hele året seilt i en pool administrert av A. Veder, mens 3200 cbm skipene var bortbefraktet på timecharter. Gibson Gas Tankers har gitt Veder notis om at selskapet vurderer å bygge opp egen kommersiell virksomhet, men at dette kan søkes oppnådd ved hjelp av en utdypning av det samarbeidet som nå eksisterer.
I tørrlast segmentet gikk handymax skipene fortsatt på tidscertepartier gjennom hele året. Belstar ble solgt og levert i løpet av desember.
Capesizeskipet Belmaj gikk på tidscerteparti til november, hvoretter skipet gikk inn i en pool administrert av Bocimar.
Panmax operasjonen Belships Trading oppnådde svake resultater gjennom hele året.
Befrakters forbehold i den langsiktige fraktkontrakten for frakt av kull til India, som det har vært arbeidet med i flere år, ble løftet medio 2000. Det har vært arbeidet med alternativer for å avdekke noe av risikoen i forbindelse med kullkontrakten til India. Det ble derfor i februar 2001 inngått et langsiktig tidscerteparti med et japansk rederi for et panmax nybygg med levering ultimo 2003. Raten er avtalt til ca. USD 10.000 pr. dag. Belships er sikret opsjon til å kjøpe skipet i certepartiperioden til avtalte priser. Det er imidlertid oppstått konflikt mellom kraftselskapet og kjøperen av kraften, som skaper noe usikkerhet for den videre fremdriften av prosjektet.

FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Belships finansielle stilling er blitt styrket gjennom året. I 2. kvartal gjennomførte selskapet en emisjon på NOK 50 mill. I tillegg er samtlige låneavtaler nå tilpasset selskapets inntjening. Ved årsslutt var likviditetbeholdningen USD 12,4 millioner mot USD 8,5 millioner ved årsslutt i 1999. Pantegjelden er gjennom året redusert med USD 12,6 millioner og var pr. 31. desember 2000 USD 75,4 millioner. Av reduksjonen er USD 8,8 mill. knyttet til salget av M/S Belstar.
Bokført verdi pr. aksje ekskl. minoritet utgjør NOK 7,30 og bokført egenkapitalandel pr. 31. desember var på 24,4%.
Selskapets skip har en markedsverdi som er på linje med bokført verdi. Dette er en bedring i forhold til årslutt i 1999, da skipene hadde en antatt mindreverdi i forhold til bokført verdi.

FREMTIDSUTSIKTER
Utsiktene for verdensøkonomien og derved behovet for frakttjenester fremstår som mer usikre enn på flere år.
Antall leveringer av nybygg innen segmentene panmax og handysize bulk er betydelige i 2001 og 2002 og det er derfor mye som tyder på at ratene i disse segmentene vil svekkes. Som en konsekvens av dette ble Belstar solgt i desember, mens Belnor ble sluttet på et 2 års tidscerteparti i februar 2001.
For tankmarkedet vil en svakere økonomisk utvikling gi mindre økning i etterspørselsen, mens økende krav til kvalitet og sikkerhet kan motvirke dette. Belships har inngått både Forward Freight Agreements (FFA) og et tidscerteparti for 2001, slik at en vesentlig del av vår kapasitet er dekket.
For gass skipene gjør det seg også gjeldende en betydelig usikkerhet. Tidscertepartiet for et av 3200 cbm skipene ble i januar 2001 forlenget for et år fra mars 2001 til en rate som er høyere enn året før.

Fullstendig rapport med tabeller er tilgjengelig på lenken nedenfor:

Oslo, 27. februar 2001

Styret i BELSHIPS ASA