Foreløpig resultat 2002

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 4. kvartal 2002 USD 7.839.000 (4.kvartal 2001: USD 6.652.000). Selskapets driftsresultat ble USD -1.080.000 (USD -1.503.000). Det vanskelige gasstankmarkedet fortsatte i 4. kvartal og forklarer i det alt vesentlige det negative driftsresultatet. Markedene for produkttank- og tørrlastskipene viste en positiv utvikling og disse segmentene ga overskudd i kvartalet.
Resultat etter skatt ble i 4. kvartal USD -1.067.000 (USD -2.235.000). Tilsvarende resultater for året ble USD -4.742.000 (USD -1.844.000). Minoritetens andel av resultatet utgjør USD -2.104.000 og er i sin helhet knyttet til eierforholdet i Gibson Gas Tankers. Belships andel av det rapporterte årsresultatet utgjør således USD -2.638.000.
 
DRIFTSRESULTAT FOR SEGMENTENE
Produkttank oppnådde et driftsresultat på USD 228.000 i 4. kvartal (USD 377.000).
Gasstank fikk i 4. kvartal et driftsresultat på USD -837.000 (USD -1.090.000).
Driftsresultatet innen tørrlast ble i 4. kvartal USD 74.000 (USD -475.000). Belships ervervet med regn-skapsmessig virkning 31. oktober 50% i Elkem Chartering og selskapet bidro i 4. kvartal med et driftsresultat på USD 368.000.
Selskapene  innen  teknisk  drift  fikk  et  driftsresultat på USD -46.000 (USD -147.000).
 
VIRKSOMHETEN
Markedet for produkttankskip var forholdsvis svakt i 2002, men mot slutten av året steg ratene som følge av streiken i Venzuela og krigsfrykt. De to OBO-skipene M/S Belgreeting og M/S Belguardian samt M/T Belgrace var i perioden beskjeftiget i spotmarkedet eller på korte tidscertepartier. Det ble i februar 2003 inngått avtale om salg av andelen i OBO-skipene med effekt fra 28. februar 2003. Salget vil gi en regnskapsmessig gevinst i 1. kvartal 2003 på ca. USD 0,5 millioner.
Kina har vist sterk vekst over lang tid, men fra en beskjeden base har imidlertid økonomien nå blitt så stor at den gir sterke vekst-impulser til verdenshandelen. Dette har påvirket tørrlastmarkedet i positiv retning, da import av malm og minsket eksport av kull på grunn av eget behov drev ratene for bulkskip vesentlig opp i 2. halvår.
Gjennom kjøp av 50% av operatørvirksomheten Elkem Chartering har Belships økt sitt engasjement i denne sektoren i løpet av året. Dette har brakt oss et stort skritt fremover i bestrebelsen på å bygge opp en langsiktig lastebase. Elkem Chartering er primært engasjert i handysize-segmentet i Atlanterhavet, men har også en handymax-virksomhet som tar utgangspunkt i det Indiske hav. Belships heleide handymax skip M/S Belnor, opererte på et fast timecharter fram til midten av november og var resten av året beskjeftiget i spotmarkedet. Capesize skipet M/S Belmaj fortsatte i samseilingen administrert av Bocimar. Ratene i dette segmentet steg sterkt i løpet av årets siste måneder, men grunnet tidsmessig etterslep vil ikke dette fullt ut reflekteres i inntjeningen før i 2003.
Oppbyggingen av et lastegrunnlag i panmax-segmentet fikk et tilbakeslag i og med at oppstart for den langsiktige fraktkontrakten i India er blitt mer usikker. Dersom dette engasjementet skulle bli realisert regner vi med at betingelsene må reforhandles. Arbeidet med lastesiden i dette segmentet fortsetter og vi er optimistiske med hensyn til de muligheter vi ser.
Markedet for små gasstankskip som Belships er engasjert i gjennom eierskapet i Gibson Gas Tankers, utviklet seg fra vondt til verre i løpet av 2002. Skipene som seilte i en pool administrert av A. Veder ble sterkt preget av dette gjennom svake rater og mye venting på last. Den finansielle belastningen for GGT gjorde det nødvendig å avvikle samseilingen og søke skipene sluttet ut på tidscertepartier. Dette arbeidet er stort sett gjennomført og vil bedre inntjeningen, selv om resultatene fortsatt vil  være svake.
 
FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Ved utgangen av 4. kvartal var likviditetsbeholdningen USD 5,5 millioner mot USD 7,2 millioner ved utgangen av forrige kvartal, mens pantegjelden er redusert fra USD 56,3 millioner til USD 55,2 millioner. Bokført verdi pr. aksje ekskl. minoritet utgjør NOK 4,68 og bokført egenkapitalandel pr. 31. desember var på 25,2%.
Megleranslagene på noen av konsernets skip er, som i forrige kvartal, lavere enn balanseført verdi. Basert på estimater av neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer fra skipene, foreligger det etter selskapets oppfatning ikke noe behov for nedskrivning pr. 31.12.02.
 
FREMTIDSUTSIKTER
Konjunkturbildet og krigstrusselen gjør fremtidsutsiktene uklare. På tross av dette regner vi med at tørrlast-markedet vil gi en tilfredsstillende inntjening fremover. Produkttankmarkedet er preget av en betydelig leveranse av nybygg, men dette har til nå blitt balansert av en økning i opphugging av eldre skip.
Gibson Gas Tankers er avhengig av en generell økning av markedsratene for å fullt ut kunne betjene selskapets gjeld. Dersom inntjeningen  de nærmeste årene kommer til å reflektere historiske gjennomsnitt er likevel utsiktene til å betjene både gjeld og egenkapital tilstede. 
 
 
Oslo, 18. februar 2003
 
Styret i BELSHIPS ASA