Flaggemelding

Consensio AS og Rederiaktiebolaget Dalen (som begge er heleide datterselskaper av Sonata AS) har i dag overdratt h.h.v. 1.059.832 og 2.604.660 aksjer i Belships ASA til Sonata AS.

Overdragelsene ble gjennomført til en pris pr. aksje på NOK 7,10, tilsvarende sluttkurs på Belships ASA’s aksjer på Oslo Børs i går.

Etter overdragelsen eier hverken Consensio AS eller Rederiaktiebolaget Dalen lenger aksjer i Belships ASA.

Sonata AS har, som følge av transaksjonene, økt sitt innehav av aksjer i Belships ASA fra 8.758.861 til 12.423.353 aksjer, tilsvarende 49,99% av samtlige utestående aksjer i Belships ASA.

Tidships AS (Sonata AS`morselskap) og dets datterselskaper`s totale beholdning av aksjer i Belships ASA påvirkes ikke av transaksjonene.

Overdragelsene utløser ikke tilbudsplikt i h.t. Verdipapirhandellovens regler idet Oslo Børs, i tråd med praksis i forhold til konserninterne transaksjoner, har gitt dispensasjon fra disse i h.t. Verdipapirhandellovens § 6-2, tredje ledd.

 
This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)