Belships ASA : Tilbudsplikt

I vedtak den 28. februar 2019 har Børsklagenemnden opphevet Oslo Børs’ tidligere vedtak om at fusjonen mellom Belships ASA og datterselskaper av Kontrari AS og Kontrazi AS (Lighthouse) ikke utløser tilbudsplikt. Kontrari AS og Kontrazi AS er således pålagt tilbudsplikt i Belships ASA. Tilbudsprisen er fastsatt til  NOK 7 per aksje.  
 
Børsklagenemndens vedtak er overaskende sett i lys av de forutgående vedtak og uttalelser fra Oslo Børs i denne saken, men Kontrari AS og Kontrazi AS har likevel valgt å ikke bestride vedtaket.
 
På denne bakgrunn vil Kontrari AS og Kontrazi AS fremme et tilbud i samsvar med Børsklagenemndens vedtak. Tilbudet vil bli fremmet innen fire uker etter den 28. februar 2019, da vedtaket ble truffet. Kontrari AS og Kontrazi AS vil samtidig fremheve at tilbudet ikke vil påvirke strategien om å opprettholde og videreutvikle Belships ASA som et sterkt og ambisiøst rederi som skal være notert på Oslo Børs.

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12