Belships ASA : Tilbudsplikt

Sonata AS, som har garantert for fulltegning av fortrinnsrettsemisjonen, har tegnet seg for, og blitt tildelt, 16 047 034 aksjer i fortrinnsrettsemisjonen, hvorav 11 583 165 aksjer ble tegnet på grunnlag av tildelte tegningsretter og hvor 4 463 869 aksjer ble tegnet i henhold til fulltegningsgarantien. Etter gjennomføring av fortrinnsrettsemisjonen vil Sonata AS eie til sammen 28 584 284 aksjer i Belships ASA, tilsvarende 60,37 % av totalt utstedte aksjer i Belships ASA.
 
Sonata AS er underlagt reglene om tilbudsplikt ved etterfølgende erverv i verdipapirhandelloven § 6-6 annet ledd som følge av tidligere konserninterne transaksjoner som ikke utløste tilbudsplikt.
 
Tegning og tildelingen av de nye aksjene i Belships ASA av Sonata AS utløser en plikt til å fremme et pliktig tilbud om kjøp av de øvrige aksjene i Belships ASA etter reglene i verdipapirhandelloven §§ 6-1 jf 6-6(2) (“Tilbudet”). Denne børsmeldingen utgjør ikke et tilbud. Tilbudet vil kun bli fremmet på bakgrunn av et tilbudsdokument og kan kun bli akseptert i henhold til og på de vilkår som fremgår av et slikt tilbudsdokument.
 
Sonata AS vil fremme Tilbudet innen fristen som fremgår av verdipapirhandelloven. I forhold til Tilbudet, så utgjør tegningskursen på NOK 4 det høyeste vederlag Sonata AS har betalt eller avtalt i løpet av de siste 6 måneder.
 
Tilbudet vil ikke bli fremmet i jurisdiksjoner hvor det å fremme et slikt tilbud ikke vil være tillatt i en slik jurisdiksjon.
 
Sverre J. Tidemand, daglig leder og styreformann i Sonata AS, er også styreformann i Belships ASA.
 
 
For ytterligere informasjon:
Sverre J. Tidemand, daglig leder og styreformann, Sonata AS
Telefon 22 52 76 00 / 920 17 257
sverre.tidemand@belships.no

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12