Belships ASA – Resultater 2. kvartal 2011

RESULTATER
Den 4. juli 2011 solgte Belships sin 50% eierandel i Elkem Chartering AS (EC). Overensstemmende med IFRS 5 er investeringen i EC presentert som avviklet virksomhet i kvartalsrapporten. Resultattallene som er kommentert nedenfor er følgelig kun knyttet til gjenværende virksomhet. I note 1 vises resultat pr. segment med Elkem Chartering skilt ut som avviklet virksomhet. Resultattall knyttet til Elkem Chartering er ytterligere spesifisert i note 2.
Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2011 USD 7.087.000 (2. kvartal 2010: USD 4.379.000). Selskapets driftsresultat ble USD 731.000 (USD 439.000). Økning i driftsinntektene er i hovedsak knyttet til M/S Belnor og M/S Belocean, som ble levert i henholdsvis mai 2010 og mars 2011. Totalresultatet for 2. kvartal 2011 ble USD -795.000 (USD -1.129.000).
Regnskapet for 2. kvartal 2011 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og er konsistent med prinsippene anvendt i årsregnskapet. Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS).
 
VIRKSOMHETEN
Markedet for store tørrlastskip var svakt også i annet kvartal med rater som knapt dekket driftskostnadene. For mindre skip var ratene bedre, men tendensen peker mot en fortsatt svak utvikling som et resultat av et for stort antall nybygninger.
Selskapets aksjer i Elkem Chartering AS ble, som tidligere nevnt, solgt i juli. Til tross for at EC utgjorde ca. 50 % av de konsoliderte driftinntektene, er resultateffekten av salget minimal. Aksjene ble solgt med et mindre tap og fikk dermed ubetydelig effekt på konsernets egenkapital. Salget frigjør likviditet som kan benyttes på kjerne-virksomheten i Belships ASA.
M/S Belnor, M/S Belstar, M/S Belocean og M/T Belaia fortsatte alle på sine respektive certepartier uten nevneverdige driftsavbrudd.
 
FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Pr. 30. juni var konsernets likviditetsbeholdning USD 21,6 mill. mot USD 21,2 mill. pr. 31. mars 2011. Beløpet inkluderer salgsprovenyet for EC.
Selskapets pantegjeld var på USD 60,7 mill. pr. 30. juni 2011 og er redusert med USD 1,3 mill. i løpet av 2. kvartal. I tillegg har Belships et obligasjonslån på NOK 97,8 millioner (USD 18,2 mill.). NOK 36,1 mill. av lånebeløpet ble betalt i begynnelsen av juli. Gjenstående beløp forfaller til betaling i 2012 og 2013. I løpet av kvartalet kjøpte selskapet tilbake NOK 7,2 mill av lånet. Lånet er valutasikret mot USD.
Selskapet har foretatt nedskrivningstester for selskapets eiendeler i tråd med IAS 36. Skipene er vurdert utfra observerbare markedsverdier samt inngåtte certepartier. Basert på disse interne verdivurderingene foreligger det pr. i dag ikke nedskrivningsbehov.
Ved utgangen av 2. kvartal 2011 var bokført verdi pr. aksje NOK 11,63, mens bokført egenkapitalandel var på 37,3%.
 
FREMTIDSUTSIKTER
Baltic Dry Index har fortsatt å falle gjennom 2. kvartal og p.t. er indeksen ned nesten 90 % siden all-time high i mai 2008. Fallet er størst for capesize segmentet, hvor indeksen nå ligger rundt USD 12.600/dag, mens supramax indeksen ligger rundt USD 13.250/dag. Second hand verdiene er tilbake til nivået fra våren 2009 etter kollapsen i markedet høsten 2008.
På grunn av mange leveringer av nybygg ventes fortsatt rateutviklingen for tørrlastskip å være svak. Ettersom alle Belships tørrlastskip seiler på langsiktige certepartier til en solid befrakter, vil kortsiktige svingninger i markedet ikke berøre inntjeningen.
Markedsverdien for produkttankskip, som M/T Belaia, viser en positiv tendens.

Oslo, 18. august 2011
Styret i BELSHIPS ASA
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12