Belships ASA : Rapport 4. kvartal 2013

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 4. kvartal 2013 USD 6.680.000 (4. kvartal 2012: USD 6.663.000), mens EBITDA utgjorde USD 2.344.000 (USD 2.110.000). Selskapets driftsresultat ble USD 1.315.000 (USD 46.000), mens totalresultatet for 4. kvartal 2013 ble USD 693.000 (USD -715.000). Totalresultatet for 2013 ble USD -157.000 (USD -1.689.000). 
Styret foreslår et utbytte på kr. 0,05 pr. aksje for 2013.
Regnskapet for 4. kvartal 2013 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og er konsistent med prinsippene anvendt i årsregnskapet for 2012, hensyntatt endring i IAS 19 gjeldende fra 1. januar 2013. Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS), som er godkjent av EU.
 
MARKEDET
Capesize-markedet bedret seg gjennom 4. kvartal og endte året på ca. USD 39.000 pr. dag. Spot-ratene har siden falt og ligger nå rundt USD 8.000 pr. dag. Panamax- og Supramax-indeksene endte 4. kvartal på USD 15.500-16.000 pr. dag, men har deretter falt tilbake og ligger nå rundt USD 10.000 pr. dag.  For hele bulkmarkedet er indeksen nå ca. 1.100 poeng. Baltic Exchange verdsetter 5 år gamle Supramax og Panamax til henholdsvis USD 24,7 mill. og USD 25,5 mill. Skipsverdiene har steget jevnt de siste 12 måneder. 
 
VIRKSOMHETEN
M/S Belnor, M/S Belstar og M/S Belocean seiler fortsatt på sine langsiktige certepartier til Canpotex i Canada. Canpotex er en av verdens største eksportører av pottaske, som er et gjødnings-produkt som importeres i store mengder bl.a. av Kina, India og Brasil. Netto T/C-rate utgjør USD 16.000 pr. dag, som er en god rate i dagens marked. 
Alle skip har seilt uten nevneverdige driftsavbrudd, og drifts-kostnadene for 2013 ligger nært budsjett. Teknisk management av eiet tonnasje ivaretas av Belships Management (Singapore), som har fullt teknisk management av til sammen 20 skip. 
Belships inngikk i juni en kontrakt med Imabari Shipbuilding i Japan om bygging av 2 x 61.000 dwt eco-design Supramax bulkskip for levering annet halvår 2015 og første halvår 2016 til en pris på USD 28,25 mill. pr. skip. Ett av nybyggene vil ved levering overta gjenværende certepartiperiode for enten M/S Belnor eller M/S Belocean mot at raten økes til netto USD 17.300 pr. dag. 
M/T Belaia vil i slutten av inneværende måned bli tilbakelevert til sine eiere, som er nært knyttet til Imabari Shipbuilding. Som en gjenytelse vil det tilbakeleverte skipet bli erstattet med et søsterskip av overnevnte nybygg med levering 1. kvartal 2017 for langtids innleie med kjøpsopsjon. Betingelsene for den nye leieavtalen vil være nært knyttet til betingelsene i leieavtalen for det tilbakeleverte skipet, med unntak av at leieperioden er for 8 år med 3 årlige opsjoner på forlengelse. Kjøpsopsjon kan erklæres fra slutten av år 4 til JPY 2,91 mrd., med en årlig reduksjon på JPY 110 mill. Med denne leieavtalen vil Belships ASA få tre identiske Supramax bulkskip fra Imabari Shipbuilding for levering fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal 2017. 
 
FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Pr. 31. desember var konsernets likviditetsbeholdning USD 14,3 mill. mot USD 13,3 mill. pr. 30. september 2013. Selskapets pantegjeld var USD 47,9 mill. pr. 30. september og er redusert med USD 1,3 mill. i løpet av 4. kvartal. 
Etter årsskiftet har Belships inngått avtale om refinansiering av selskapets tre seilende bulkskip. Den nye låneavtalen har en ramme på USD 50 mill. med 6 års løpetid og både margin og andre betingelser er en merkbar forbedring i forhold til eksisterende låneavtale. Selskapet har også mottatt tilbud på finansiering av selskapets nybyggingsprogram, men har foreløpig ikke akseptert noe tilbud.
Det er foretatt nedskrivningstester for selskapets eiendeler i tråd med IAS 36. Skipene er vurdert ut ifra observerbare markedsverdier, samt inngåtte certepartier. Basert på disse interne verdivurderingene foreligger det pr. i dag ikke nedskrivningsbehov.
Ved utgangen av 4. kvartal 2013 var bokført verdi pr. aksje NOK 8,70, mens bokført egenkapitalandel var på 56,1%. 
 
FREMTIDSUTSIKTER
Belships ASA rendyrker sin strategi og vil konsentrere seg 100% om bulkmarkedet. 
Nybyggingsprisene for bulkskip har strammet seg til både i Japan og Kina, og tidligste levering i Japan er nå 1. halvår 2017. Nye Supramax kontrakter fra Japan prises nå til USD 32-33 mill. Den totale sjøverts handel av bulkvarer forventes å stige med 5-6% p.a. i 2014-15, mens veksten i bulkflåten justert for skraping antas å bli ca. 3-4 % p.a. i samme periode etter flere år med tosifret flåtevekst. Bulkflåtens kapasitetsutnyttelse vil følgelig bedre seg, og en tilstramming av ratene kan forventes. 
Belships’ skip seiler på langsiktige certepartier til solid befrakter, og kortsiktige svingninger i markedet vil derfor ikke berøre selskapets inntjening og kontantstrøm. Inngåtte certepartier representerer fremtidige nominelle inntekter på USD 115 mill. 
Fokus fremover vil være å videreutvikle Belships ASA som tonnasjeleverandør av moderne bulkskip til gode motparter. Siktemålet er å bygge opp en portefølje med skip og certepartier som vil gi en løpende avkastning og en rullerende eksponering mot residualrisiko. 
 
 
Oslo, 13. februar 2014
Styret i BELSHIPS ASA
 

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12