Belships ASA : Rapport 3. kvartal 2012

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 3. kvartal 2012 USD 6.449.000 (3. kvartal 2011: USD 7.039.000), mens EBITDA utgjorde USD 2.192.000 (USD 2.445.000).  Selskapets driftsresultat ble USD 1.074.000 (USD 1.064.000), mens totalresultatet for 3. kvartal 2012 ble USD 283.000 (USD 272.000). 
Regnskapet for 3. kvartal 2012 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og er konsistent med prinsippene anvendt i årsregnskapet. Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS).
 
MARKEDET
Baltic Dry Index for capesize og panamax har den seneste tiden vist en stigende tendens og indeksene er p.t. henholdsvis USD 17.848 pr. dag og USD 6.589 pr. dag. Supramax har også styrket seg og ligger nå på USD 7.443 pr. dag. For hele bulkmarkedet utgjør indeksen 1.088 poeng, hvilket er godt over bunnpunktet fra primo februar på 647 poeng. Både capesize- og panamax-indeksene lå i en periode langt under skipenes driftskostnader. Baltic verdsetter en 5 år gammel panamax til USD 20,1 mill., mens en tilsvarende supramax verdsettes til USD 19,4 mill.
 
VIRKSOMHETEN
M/S Belnor, M/S Belstar og M/S Belocean er alle sluttet på 10 års certepartier til Canpotex i Canada. Canpotex er verdens største eksportør av pottaske, et gjødnings-produkt som importeres i store mengder bl.a. av Kina, India og Brasil. Netto T/C-rate utgjør USD 16.000 pr. dag, som er en god rate i dagens marked. M/T Belaia er sluttet til J. Lauritzen AS i Danmark frem til mars 2014 til en netto rate på USD 12.840 pr. dag. Vi har fortsatt kjøpsopsjon og opsjoner på forlengelse av inngående certeparti i 1+1+1 år, dvs. fra mars 2014 og utover.
Alle skip har seilt uten nevneverdige driftsavbrudd, og driftskostnadene pr. 3. kvartal 2012 ligger omtrent på budsjett. Teknisk management av eiet tonnasje ivaretas av Belships Management (Singapore), som har fullt teknisk management av til sammen 19 skip. 
 
FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Pr. 30. september var konsernets likviditetsbeholdning USD 10,4 mill. mot USD 14,7 mill. pr. 30. juni. 
Selskapets pantegjeld var  USD 54,3 mill. pr. 30. september og er redusert med USD 1,3 mill. i løpet av 3. kvartal. 
Belships eier 22% av eget obligasjonslån. Utestående obligasjonslån til eksterne långivere var pr. 30. september NOK 37,7 mill. NOK 25 mill. ble nedbetalt på lånet i begynnelsen av juli og forklarer nedgangen i konsernets likviditetsbeholdning i 3. kvartal. Resterende beløp forfaller til betaling i juli 2013. Obligasjonslånet er valutasikret mot USD. 
Det er foretatt nedskrivningstester for selskapets eiendeler i tråd med IAS 36. Skipene er vurdert ut fra observerbare markedsverdier, samt inngåtte certepartier. Basert på disse interne verdivurderingene foreligger det pr. i dag ikke nedskrivningsbehov.
Ved utgangen av 3. kvartal 2012 var bokført verdi pr. aksje NOK 12,2, mens bokført egenkapitalandel var på 44,5%. 
 
FREMTIDSUTSIKTER
Verftsindustrien i Kina og Korea sliter med ordretørke, men også i Japan er det et økende press på nybygnings-prisene. Befrakterne ønsker nybygg med «eco-design», dvs. skip med lavt bunkersforbruk og lave utslipp, men er ikke like villige til å betale noe ekstra for dette.  Det er samtidig økende fokus på «dual fuel», dvs. nybygg som kan benytte både LNG og tungolje som bunkers.  
Tilbudssiden overstiger etterspørselen og utnyttelses-graden for bulkskip er falt under 90%, hvilket betyr et press på fraktratene. De fleste analytikere ser ikke bedring i bulkmarkedet før mot slutten av 2013 eller begynnelsen av 2014.   
Belships’ skip seiler på langsiktige certepartier til solide befraktere, og kortsiktige svingninger i markedet vil derfor ikke berøre selskapets inntjening og kontantstrøm. Inngåtte certepartier representerer fremtidige inntekter på USD 140 mill. 
Fokus fremover vil fortsatt være å videreutvikle Belships ASA som tonnasjeleverandør av moderne bulkskip til gode motparter. Siktemålet er å bygge opp en portefølje med skip og certepartier som vil gi løpende avkastning og en rullerende eksponering mot residualrisiko. Det vil by seg mange muligheter fremover til å kjøpe kvalitetstonnasje, og vi arbeider aktivt med å utvikle nye prosjekter. En stadig større utfordring er bankenes manglende vilje/evne til å finansiere sunne og gode prosjekter.   
 
 
Oslo, 25. oktober 2012
 
Styret i BELSHIPS ASA
 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12