Belships ASA : Presentasjon av 4. kvartal 2011

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 4. kvartal 2011 USD 7.002.000 (4. kvartal 2010: USD 5.253.000), mens EBITDA utgjorde USD 1.905.000 (USD 905.000). Selskapets driftsresultat ble USD 488.000 (USD -63.000), mens totalresultatet for 4. kvartal 2011 ble USD -208.000 (USD -502.000). Totalresultatet for 2011 ble USD -1.227.000 (USD 2.280.000). Fjorårets tall inkluderer salgsgevinst på USD 3,2 mill.
Regnskapet for 4. kvartal 2011 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og er konsistent med prinsippene anvendt i årsregnskapet. Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS).

MARKEDET
Markedet for tørrlastskip holdt seg brukbart gjennom 4. kvartal, spesielt for capesize segmentet som lå rundt USD 30.000/dag. I samme periode falt spotratene for panamax og supramax fra ca. USD 16.000/dag til ca. USD 12.000/dag. I januar måned fulgte et dramatisk fall i spotratene, spesielt for capesize, og Baltic Dry Index nådde et bunnpunkt den 3. februar med USD 5.250/dag for capesize, USD 5.500/dag for panamax og USD 6.350/dag for supramax. Dette er det laveste ratenivået vi har sett siden 1986. I tråd med rateutviklingen har verdiene svekket seg, spesielt for capesize hvor en 5 åring er priset med 22 % rabatt i forhold til et nybygg. For supramax har fallet vært noe mindre og i følge Baltic S&P Index er 5 år gamle skip priset til USD 23,7 mill.

VIRKSOMHETEN
M/S Belnor, M/S Belstar samt M/S Belocean, som ble levert i 1. kvartal 2011, er alle sluttet på 10 års certepartier til Canpotex i Canada. Canpotex er verdens største eksportør av pottaske – et gjødningsprodukt som importeres i store mengder bl.a. av Kina, India og Brasil. Netto T/C-rate utgjør USD 16.000/dag, som er en god rate i dagens marked. M/T Belaia er sluttet til J. Lauritzen AS i Danmark frem til mars 2014 til en rate på USD 13.000/dag minus 1,25 % kommisjon. Vi har fortsatt kjøpsopsjon og opsjoner på forlengelse i 1+1+1 år, dvs. fra mars 2014 og utover.
Alle skip har seilt uten nevneverdige driftsavbrudd. Teknisk management av eiet tonnasje ivaretas av Belships Management (Singapore). Driftskostnadene for M/S Belocean ligger litt over budsjett pga. ekstraordinære kostnader i forbindelse med overtagelsen i mars måned. Driftskostnadene for de øvrige skip er som budsjettert.

FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Pr. 31. desember var konsernets likviditetsbeholdning USD 14,7 mill. mot USD 14,9 mill. pr. 30. september 2011.
Selskapets pantegjeld var på USD 58,2 mill. pr. 31. desember og er redusert med USD 1,3 mill. i løpet av 4. kvartal.
I januar 2012 har Belships kjøpt tilbake NOK 1,9 mill. av selskapets obligasjonslån, slik at selskapets andel etter dette utgjør 20 %. Utestående obligasjonslån til eksterne långivere er på NOK 59,9 mill. og forfaller til betaling i 2012 og 2013. Obligasjonslånet er valutasikret mot USD.
Det er foretatt nedskrivningstester for selskapets eiendeler i tråd med IAS 36. Skipene er vurdert ut ifra observerbare markedsverdier, samt inngåtte certepartier. Basert på disse interne verdivurderingene foreligger det pr. i dag ikke nedskrivningsbehov.
Ved utgangen av 4. kvartal 2011 var bokført verdi pr. aksje NOK 13,13, mens bokført egenkapitalandel var på 42 %.

FREMTIDSUTSIKTER
Det er mye som tyder på at vi har passert bunnen i denne omgang og at vi nå vil se en bedring i fraktratene så snart aktiviteten tar seg opp utover våren. I følge R. S. Platou vil tørrlastflåten i 2012 øke med 12,1 %, mens etterspørselen vil øke med 8,9 %. Dette innebærer en lav utnyttelsesgrad og at skip vil fortsette å seile med redusert fart. I 2013 ser det imidlertid lysere ut med en flåtevekst på 7,3 % og med en etterspørselsvekst på 9,5 %.
Belships’ skip seiler på langsiktige certepartier til solide befraktere, og kortsiktige svingninger i markedet vil derfor ikke berøre selskapets inntjening og kontantstrøm. Inngåtte certepartier representerer fremtidige inntekter på USD 155 mill.
Fokus fremover vil være å videreutvikle Belships ASA som tonnasjeleverandør av moderne bulkskip til motparter med lav kredittrisiko. Siktemålet er å bygge opp en portefølje med skip og certepartier som vil gi en rullerende eksponering mot residualrisiko. Det vil by seg mange muligheter fremover til å kjøpe kvalitetstonnasje, og vi arbeider aktivt med å sy sammen nye prosjekter.

Oslo, 16. februar 2012

Styret i BELSHIPS ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12