Belships ASA : Presentasjon av 2. kvartal 2012

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2012 USD 6.481.000 (2. kvartal 2011: USD 7.087.000), mens EBITDA utgjorde USD 2.345.000 (USD 2.118.000).  Selskapets driftsresultat ble USD 1.219.000 (USD 731.000), mens totalresultatet for 2. kvartal 2012 ble USD 226.000 (USD -795.000).
Regnskapet for 2. kvartal 2012 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og er konsistent med prinsippene anvendt i årsregnskapet. Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS).
 
MARKEDET
Baltic Dry Index for capesize og panamax har den siste tiden vist en sterkt fallende tendens. Indeksen utgjør p.t. henholdsvis USD 3.018 pr. dag og USD 6.378 pr. dag. Supramax har også svekket seg i den senere tid og ligger p.t. på USD 8.956 pr. dag. For hele bulkmarkedet utgjør indeksen 728 poeng, hvilket fortsatt er over bunnpunktet fra primo februar på 647 poeng. Handysize, supramax og til dels panamax er høyere, mens capesize-indeksen er nå lavere enn i februar. Baltic verdsetter en 5 år gammel panamax til USD 22,1 mill., mens en tilsvarende supramax er verdsatt til USD 21,0 mill.
 
VIRKSOMHETEN
M/S Belnor, M/S Belstar og M/S Belocean er alle sluttet på 10 års certepartier til Canpotex i Canada. Canpotex er verdens største eksportør av pottaske, et gjødnings-produkt som importeres i store mengder bl.a. av Kina, India og Brasil. Netto T/C-rate utgjør USD 16.000 pr. dag, som er en god rate i dagens marked. M/T Belaia er sluttet til J. Lauritzen AS i Danmark frem til mars 2014 til en netto rate på USD 12.840 pr. dag. Vi har fortsatt kjøpsopsjon og opsjoner på forlengelse av inngående certeparti i 1+1+1 år, dvs. fra mars 2014 og utover.
Alle skip har seilt uten nevneverdige driftsavbrudd, og driftskostnadene pr. 30.06.12 ligger på budsjett. Teknisk management av eiet tonnasje ivaretas av Belships Management (Singapore), som har fullt teknisk management av til sammen 19 skip.
 
FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Pr. 30. juni var konsernets likviditetsbeholdning USD 14,7 mill. mot USD 14,5 mill. pr. 31. mars.
Selskapets pantegjeld var på USD 55,6 mill. pr. 30. juni og er redusert med USD 1,3 mill. i løpet av 2. kvartal.
Belships eier 20% av eget obligasjonslån. Utestående obligasjonslån til eksterne långivere var pr. 30. juni på NOK 61,8 mill. NOK 25 mill. ble betalt i begynnelsen av juli. Resterende beløp forfaller til betaling i juli 2013. Obligasjonslånet er valutasikret mot USD.
Det er foretatt nedskrivningstester for selskapets eiendeler i tråd med IAS 36. Skipene er vurdert ut ifra observerbare markedsverdier, samt inngåtte certepartier. Basert på disse interne verdivurderingene foreligger det pr. i dag ikke nedskrivningsbehov.
Ved utgangen av 2. kvartal 2012 var bokført verdi pr. aksje NOK 12,76, mens bokført egenkapitalandel var på 42,5%.
Canica AS solgte 3. juli sin eierandel i Belships på 22,98% til Tidships AS.
 
FREMTIDSUTSIKTER
Rekordstore lagre av kull i Kina i kombinasjon med et stort tilbudsoverskudd av skip kan sende bulkratene videre ned. Veksten i elektrisitetsforbruket i Kina er den laveste på tre år. 75% av elektrisiteten i Kina genereres fra kulldrevne kraftverk, men vi ser nå en overgang til andre energikilder, bl.a. vannkraft. Den reduserte etterspørselsøkningen fra Kina vil gå spesielt utover panamax-ratene, siden kull er den viktigste råvaren for denne skipsstørrelsen. Ordreboken i prosent av eksisterende flåte er størst for panamax og capesize.
Situasjonen i India kan imidlertid avhjelpe noe. India har små lagre av kull, men har et stadig økende importbehov for å ivareta elektrisitetsforsyningen.
Ordretilgangen for bulkskip med levering i 2014 har tatt seg opp, og vi regner med at dette er skip med eco-design som har et betydelig lavere bunkersforbruk.
Belships’ skip seiler på langsiktige certepartier til solide befraktere, og kortsiktige svingninger i markedet vil derfor ikke berøre selskapets inntjening og kontantstrøm. Inngåtte certepartier representerer fremtidige inntekter på USD 145 mill.
Fokus fremover vil være å videreutvikle Belships ASA som tonnasjeleverandør av moderne bulkskip til gode motparter. Siktemålet er å bygge opp en portefølje med skip og certepartier som vil gi løpende avkastning og en rullerende eksponering mot residualrisiko. Det vil by seg mange muligheter fremover til å kjøpe kvalitetstonnasje, og vi arbeider aktivt med å utvikle nye prosjekter.
 
 
Oslo, 16. august 2012
Styret i BELSHIPS ASA
 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12