Belships ASA : Belships vant frem i anke av skattesak

Belships ASA er i en dom avsagt av Borgarting Lagmannsrett den 2. juli 
gitt enstemmig medhold i sin påstand om å få opphevet ligningen for 
2004. Dette innebærer at aksjene som var eiet i Gibson Gas Tankers anses 
realisert før 26. mars 2004 og at tapet på NOK 108 mill. blir å tillegge 
konsernets skattemessige fremførbare underskudd. Belships er også 
tilkjent saksomkostninger på til sammen NOK 681.391. Ankefristen er ikke 
utløpt og det er uvisst om motparten vil påanke dommen til Høyesterett.
 

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12