BEL-resultatrapport 2. kvartal 2005

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2005 USD 16.460.000 (2. kvartal 2004: USD 15.777.000). Selskapets driftsresultat ble USD 2.477.000 (USD 4.048.000). Nedgangen i resultatet skyldes i vesentlig grad redusert bidrag fra Elkem Chartering samt at vår deltakelse i Bocimar poolen i 2. kvartal 2004 bidro med et driftsresultat på USD 0,4 mill.
Resultat etter skatt ble i 2. kvartal 2005 USD 855.000 (USD 2.925.000).
Rapporten for 2. kvartal er avlagt overensstemmende med IFRS-regnskapsprinsipper.
 
VIRKSOMHETEN
Den økonomiske veksten i Kina har fortsatt, men lagernedbygging og et større antall leverte nybygg medførte et betydelig fall i tørrlastratene i annet kvartal.
Målt ved The Baltic Dry Index har ratenivået falt med 50% i løpet av kvartalet og lå da på sitt laveste nivå på over to år.
Arbeidet med å utvide lastegrunnlaget i Elkem Chartering fortsatte og tatt i betraktning markedets utvikling anser vi selskapets balanse mellom skip og last som gunstig.
M/S Anangel Express, M/S Pax Phoenix, M/S Pax Legend og M/S Belpareil seilte på sine certepartier uten vesentlig off-hire.
Som meddelt i juni ble M/S Belpareil sluttet ut på et nytt tidscerteparti frem til årsskiftet 2007/08 til en rate som forventes å gi et driftsbidrag i Belships på ca USD 450.000 pr. kvartal.
Belships egenkontrollerte skip M/S Belnor og M/S Belisland fortsatte på sine respektive certepartier uten driftsproblemer eller nevneverdig off-hire.
 
FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Selskapets soliditet og finansielle stilling er god. 
Pr. 30. juni var konsernets likviditetsbeholdning USD 14,2 mill. mot USD 27,4 mill. pr. 31. mars. Selskapets likviditetsbeholdning ble redusert med USD 15,8 mill. i forbindelse med utbetaling av utbytte i begynnelsen av mai. Selskapets pantegjeld utgjorde ved utgangen av 2. kvartal USD 14,8 mill. Bokført verdi pr. aksje utgjør NOK 4,11 og bokført egenkapitalandel pr. 30. juni var 37,6%.
Selskapet har siden forrige kvartalsmelding ervervet 150.000 egne aksjer av en fullmakt på 250.000 som ble gitt av generalforsamlingen i april i år.
Markedsverdien for M/S Belnor er vesentlig høyere enn bokført verdi.
 
FREMTIDSUTSIKTER
En noe lavere leveringstakt av nybygg samt stans i lagernedbyggingen i Kina kan gi en økning i ratenivået i løpet av annet halvår, men oppgangen forventes å være forbigående. De neste to årene vil nybyggleveringene fortsette på et historisk høyt nivå og dermed presse ratene.
Elkem Chartering har som nevnt posisjonert seg godt i forhold til markedsutviklingen, men bidraget fra handysizeoperasjonen forventes å bli noe svakere resten av året.
Når M/S Belnor leveres på sitt nye certeparti etter en dokksetting i 3. kvartal, vil skipets driftsbidrag øke vesentlig.
 
 
 
Oslo, 16. august 2005
 
Styret i BELSHIPS ASASpørsmål ifm. med rapporten kan rettes til adm.dir. Sverre J. Tidemand eller finansdir. Jo E. von Koss på tlf. 22 52 76 00.