BEL – Resultater 3. kvartal 2004

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 3. kvartal 2004 USD 15.444.000 (3. kvartal 2003: USD 10.778.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.659.000 (USD -286.000).
Driftsresultatet for årets ni første måneder ble USD 12.371.000 (USD -8.839.000). Den kraftige forbedringen i selskapets driftsresultat skyldes i hovedsak et fortsatt sterkt tørrlastmarked og at den avhendede gassvirksomheten bidro negativt i fjorårets regnskap.
Resultat etter skatt ble i 3. kvartal USD 2.619.000 (USD -10.202.000), mens tilsvarende resultat for årets 3 første kvartaler ble USD 9.071.000 (USD -10.036.000).
 
VIRKSOMHETEN
Etter at lagernedbyggingen i Kina stoppet opp tok tørrlastmarkedet seg opp gjennom ettersommeren. I den siste tiden har ratene nådd nivåer som tilsvarer eller overstiger dem vi så på samme tidspunkt for ett år siden. Det er også visse tegn til at opphopningen i havnene kommer tilbake og dette vil kunne gi ytterligere økning i ratene.
Elkem Chartering (EC) øket sin virksomhet gjennom kvartalet både på laste- og skipssiden og det har også vært arbeidet med mer langsiktige løsninger med henblikk på tonnasjefornyelse.
Inntjeningen i handysize-segmentet er fortsatt svært tilfredsstillende.
Handymax-skipene M/S Belpareil, M/S Pax Phoenix og M/S Pax Legend, som kontrolleres av EC, fortsatte på sine certepartier uten off-hire av betydning.
Panmaxskipet M/S Anangel Express gikk i tørrdokk for periodisk besiktigelse og var derfor off-hire i ca en halv måned, noe som svekket inntjeningen.
M/S Belnor og M/S Belisland fortsatte på sine certepartier.
Det Bocimar-ledede capesizesamarbeidet ga et beskjedent resultat i kvartalet.
 
FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Som en følge av gode resultater fortsatte selskapet å styrke sin soliditet og finansielle stilling gjennom 3. kvartal.
Pr. 30. september var konsernets likviditetsbeholdning USD 24,8 mill. mot USD 22,2 mill. pr. 30. juni, mens pantegjelden i kvartalet ble redusert med USD 0,6 mill. til USD 16,4 mill. Bokført verdi pr. aksje utgjør NOK 7,94 og bokført egenkapitalandel pr. 30. september var på 50,0%.
Markedsverdien for M/S Belnor er vesentlig høyere enn bokført verdi.
 
FREMTIDSUTSIKTER
Vi regner med at det sterke tørrlastmarkedet vil holde seg ut året. For 2005 er usikkerheten større. Tonnasje-leveransen vil være betydelig og det trengs derfor en fortsatt vekst i etterspørselen for å holde tonnasjebalansen like stram.
M/S Anangel Express var fortsatt tre uker off-hire i oktober, noe som vil påvirke resultatet noe i fjerde kvartal.
Handymax-skipene seiler alle på tidcertepartier og bortsett fra eventuell off-hire er resultatene for siste kvartal tilnærmet gitt. Ellers venter vi fortsatt gode resultater fra handysizevirksomheten.
 
Oslo, 11. november 2004
 
Styret i BELSHIPS ASA