BEL – Resultat 2. kvartal 2003

Resultater
Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2003 USD 10.500.000 (2. kvartal 2002: USD 4.903.000). Selskapets driftsresultat ble USD 311.000 (USD -1.121.000). Den positive resultatutviklingen fra 1. kvartal  fortsatte i  2. kvartal og driftsresultatet for 1. halvår ble USD 1.067.000 (-379.000).
Driftsresultatet for 2. kvartal i år inkluderer et tap ved salg av M/S Belmaj med USD 0,4 mill., mens driftsresultatet for samme periode i fjor inneholdt tap ved salg av gasskipet M/T Quentin med USD 0,3 mill. Resultat etter skatt ble i 2. kvartal USD -241.000 (USD -1.498.000). Minoritetens andel av resultatet utgjør USD -412.000 (USD -565.000) og er i sin helhet knyttet til eierforholdet i Gibson Gas Tankers. Belships andel av det rapporterte resultatet utgjør således USD 171.000 (USD -933.000).
Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med delårsrapportstandarden. Benyttede regnskapsprinsipper er de samme som for årsregnskapet 2002.
 
Driftsresultat for segmentene
Produkttank oppnådde et driftsresultat på USD 571.000 i 2. kvartal (USD 132.000). Resultatfremgangen skyldes  i hovedsak et sterkt marked.
Gasstank fikk i 2. kvartal et driftsresultat på USD -803.000 (USD -1.111.000). Resultatutviklingen er preget av  et fortsatt vanskelig marked for denne type skip. Høye  driftskostnader for enkelte av selskapets skip har også i denne perioden bidratt negativt.
Driftsresultatet innen tørrlast i 2. kvartal ble USD 638.000 (USD 55.000). Tørrlastmarkedet har fortsatt sin sterke utvikling fra 1. kvartal.
Selskapene  innen  teknisk  drift  fikk  et  driftsresultat på USD 107.000 (USD 84.000).
 
Virksomheten
Etter at krigen i Irak ble avsluttet falt markedet for produkttankskip. Ratesvekkelsen var mest markert i Atlanterhavet og spesielt i Karibien. Mot slutten av kvartalet snudde imidlertid utviklingen, og ratene viste igjen stigende tendens.
På tross av ratefallet fikk M/T Belgrace et meget tilfredsstillende resultat. Belships forsetter å drive OBO-skipene M/S Belgreeting og M/S Belguardian kommersielt selv om vi ikke lenger har eierandeler i skipene.
Tørrlastmarkedet fortsatte å styrke seg primært drevet av etterspørselsveksten i Kina.
Handymaxskipet M/S Belnor ble sluttet ut på et to års tidscerteparti til koreanske befraktere til USD 10.600 pr. dag netto. Dette vil gi et godt resultat for skipet i denne perioden.
Operatørselskapet Elkem Chartering bidro også med et positivt resultat. Ved siden av kjernevirksomheten i Atlanterhavet som etter planen skal styrkes ytterligere, har Elkem Chartering også et betydelig engasjement i handymaxsegmentet med tre skip leiet inn på langsiktige certepartier.
Som nevnt i forrige kvartalsrapport ble capesizeskipet Belmaj levert til nye eiere i juni.
Vår deltagelse i befraktningsaktiviteten i capesize drevet av Bocimar i Belgia ga et positivt bidrag.
Markedet for små gass skip var flatt eller litt svakere i kvartalet. Resultatet i Gibson Gas Tankers var utilfredstillende.
 
Finansielle og andre forhold
Belships styrket sin finansielle stilling i 2. kvartal gjennom positiv resultatutvikling og salg av skipet M/S Belmaj.
Pr. 30. juni var likviditetsbeholdningen USD 7,5 mill. mot USD 4,8 mill. ved utgangen av 1. kvartal. Pantegjelden ble i 2. kvartal redusert med USD 5,8 mill. og var pr. 30. juni 45,9 mill. Bokført verdi pr. aksje ekskl. minoritet utgjør NOK 5,18, og bokført egenkapitalandel pr. 30. juni var på 28,7%.
Fremdeles er megleranslagene på noen av selskapets skip lavere enn balanseført verdi. Basert på estimater av neddiskonterte kontantstrømmer fra skipene, foreligger det etter selskapets oppfatning ikke behov for nedskrivning.
 
Fremtidsutsikter
Ut over sommeren har ratene for produkttankere styrket seg igjen, spesielt i Østen. Dersom denne tendensen holder seg, vil M/T Belgrace fortsette å bidra med gode resultater.
Vi venter ytterligere forbedringer i tørrlastsegmentet. Panmax skipet M/S Belisland ble levert til oss på et langsiktig certeparti i august og gikk samtidig inn på et 2-års certeparti til Europeiske befraktere, og vil bidra med ca. USD 2.600 pr. dag i resultat i perioden.
Vi forventer også sterkere resultater i Elkem Chartering gjennom resten av året.
Markedet for små gass-tankere har som vanlig vært stille i sommerperioden. Det er en viss forventning i markedet til høyere rater utover året.


Oslo, 19. august 2003

Ved spørsmål til kvartalsrapporten kan adm.direktør Sverre J. Tidemand kontaktes på tlf. 22 52 76 00.