BEL – 3. Kvartal 2002

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 3. kvartal 2002 USD 4.492.000 (3.kvartal 2001: USD 6.595.000).
Selskapets driftsresultat ble USD -1.260.000 (USD -166.000). Gasstankmarkedet fortsatte sin negative utvikling i 3. kvartal og forklarer i det alt vesentlige det negative driftsresultatet. Markedene for produkttank- og tørrlast-skipene var også svake, men disse segmentene gikk i tilnærmet driftsmessig balanse.

Resultat etter skatt ble i 3. kvartal USD -1.947.000 (USD -778.000). Tilsvarende resultater for årets tre første kvartaler ble USD -3.587.000 (USD 391.000). Minoritetens andel av resultatet utgjør USD -1.636.000 og er i sin helhet knyttet til eierforholdet i Gibson Gas Tankers. Belships andel av det rapporterte kvartalsresultatet utgjør således USD -1.951.000.
 

DRIFTSRESULTAT FOR SEGMENTENE
Produkttank oppnådde et driftsresultat på USD -80.000 i 3. kvartal (USD 967.000).

Gasstank fikk i 3. kvartal et driftsresultat på USD -1.084.000 (USD -567.000).

Driftsresultatet innen tørrlast ble i 3. kvartal USD -222.000 (USD -580.000). Selskapets andel i Elkem Chartering AS er ikke inkludert i tallene for 3. kvartal, da den formelle aksjeoverdragelsen fant sted 31. oktober 2002.
Selskapene innen teknisk drift fikk et driftsresultat på USD 186.000 (USD 164.000).
 

VIRKSOMHETEN
Markedet for produkttankskip var svakt i 3. kvartal, noe som dels kan tilskrives frykten for krig mot Irak. Etter fullført dokking har M/T Belgrace operert i spotmarkedet i det Fjerne Østen. De 2 OBO- skipene, M/S Belguardian og M/S Belgreeting, har operert i spotmarkedet i henholdsvis det Fjerne Østen og Atlanterhavet. M/S Belguardian gjennomførte ordinær dokking i juli.

Ratene for mindre gass-skip falt ytterligere i løpet av sommeren og da skipene i Vederpoolen i tillegg fikk lange perioder med ventetid på last, ble resultatet for Gibson Gas Tankers svært svakt. Som en følge av de svake resultatene ble det besluttet å oppløse poolen. I den nærmeste fremtid vil gass-skipene bli søkt sluttet ut på tidscertepartier.

Tørrlast-markedet steg markert i løpet av september, spesielt i Atlanterhavsbassenget og for turer til Østen. Etterhvert har denne styrken også smittet over på resten av verden. Hovedårsaken til denne utviklingen er at det nå leveres forholdsvis få nye tørrlast-skip samtidig som etterspørselsimpulsene fra Kina er sterke. Resultatene i 3. kvartal for vårt tørrlast-engasjement reflekterer ikke markedsforbedringene, da disse først fant sted i slutten av kvartalet.
 

FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Ved utgangen av 3. kvartal var likviditetsbeholdningen USD 7,2 millioner mot USD 8,6 millioner ved utgangen av forrige kvartal, mens pantegjelden er redusert fra USD 56,3 millioner til USD 55,8 millioner. Bokført verdi pr. aksje ekskl. minoritet utgjør NOK 5,24 og bokført egenkapitalandel pr. 30. september var på 26,1%.

Samlet utlegg for Belships ASA i forbindelse med erverv av aksjer og emisjon i Elkem Chartering AS beløper seg til NOK 11 millioner og Belships eierandel i selskapet utgjør 50%.

Markedsverdien på noen av selskapets skip er lavere enn bokført verdi. Det er vanskelig å fastsette skipenes virkelige verdi på grunn av den begrensede likviditeten i markedet. Det er ikke foretatt nedskrivning av skipene i regnskapet.
 

FREMTIDSUTSIKTER
Markedet for produkttankskip er usikkert, men vi forventer omtrent uendrede resultater ut året.

I gasstanksegmentet ser vi ikke noen snarlig lysning i markedsforholdene, men vi venter et sesongmessig oppsving rundt nyttår.

For engasjementene innen tørrlast venter vi at de bedrede ratene vil gjenspeile seg i resultatene for 4. kvartal. Som nevnt er utviklingen i Kina av stor betydning for etterspørselen og selv om denne ser robust ut for øyeblikket er det all grunn til å følge utviklingen nøye.
 
***
Vedlagt på følgende link finner du hele 3. Kvartalsrapport for Belships ASA:Oslo, 5. november 2002
Styret i BELSHIPS ASA