RESULTATER PR. 30.06.2006

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2006 USD 11.772.000 (2. kvartal 2005: USD 16.460.000). Selskapets driftsresultat ble USD 2.098.000 (USD 2.477.000).
Belships (Far East) fikk i 2. kvartal rettslig medhold i en skattesak i Singapore og dette ga et resultatbidrag i Belships ASA på USD 1,9 mill., hvorav USD 1,2 mill. er inkludert under andre finansinntekter, mens resterende beløp er ført som reduksjon av skattekostnad.
Resultat etter skatt ble i 2. kvartal USD 3.345.000 (USD 855.000).

VIRKSOMHETEN
Markedet for tørrlastskip var stort sett stabilt i 2. kvartal med unntak av handysize- og handymaxskip som opplevde et noe stigende ratenivå.
Den forventede ratesvekkelsen uteble på grunn av fortsatt høy veksttakt i det fjerne Østen. I tillegg fikk vi en overraskende sterk stigning av USAs import av sement og stål noe som spesielt påvirker de mindre skipene.
I løpet av kvartalet har Elkem Chartering (EC) oppnådd en bedre balanse i porteføljen og dette bedret resultatene.
Handymaxskipene i EC fortsatte på sine certepartier uten driftsavbrudd og med resultater på linje med foregående kvartal.
Belships egenkontrollerte tonnasje, M/S Belnor og M/S Belisland, seilte også på sine certepartier uten drifts-avbrudd og med resultater som forventet.

FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Selskapets soliditet og finansielle stilling styrket seg gjennom 2. kvartal. Pr. 30. juni var konsernets likviditetsbeholdning USD 15,0 mill. mot USD 12,7 mill. pr. 31. mars. Selskapets pantegjeld utgjorde ved utgangen av 2. kvartal USD 13,3 mill. Bokført verdi pr. aksje utgjør NOK 5,06 og bokført egenkapitalandel pr. 30. juni var 49,8%.
Markedsverdien for M/S Belnor er vesentlig høyere enn bokført verdi.
Belships ervervet i 2. kvartal 58.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kostpris på NOK 6,87 pr. aksje og eier nå 258.000 egne aksjer.
Selskapet besluttet i juni å utstede et nytt usikret senior obligasjonslån i det norske markedet med en første transje på NOK 100 mill. og en låneramme på NOK 200 mill.

FREMTIDSUTSIKTER
Tørrlastmarkedet har vist en betydelig styrke så langt i 3. kvartal og med den skipsporteføljen som EC nå har forventer vi tilfredsstillende resultater fra selskapets handysizeoperasjon. EC har god kontraktsdekning i 2006 og 2007.
M/S Belnor, M/S Belisland og ECs handymax skip fortsetter på sine respektive certepartier som vil gi gode resultater.
Det er nå en økende optimisme i markedet for tørrlastskip. Så langt har vi ikke sett tegn til den vanlige sommer-svekkelsen i markedet og dette kan være en indikasjon på at også 2. halvår skal bli godt. Det er bemerkelsesverdig at etterspørselen har utviklet seg så sterkt at markedet uten problemer har absorbert et historisk sett stort tilsig av nybygg uten vesentlig skraping av eldre tonnasje.Oslo, 11. august 2006

Styret i BELSHIPS ASA