Resultater 4. kvartal 2010

RESULTATER

Belships driftsinntekter var i 4. kvartal 2010 USD 9.516.000 (4. kvartal 2009: USD 11.368.000). Selskapets driftsresultat ble USD 25.000 (USD 5.161.000). Driftsresultatet for 2010 ble USD 5.224.000 (USD 7.460.000).
Reduksjonen i driftsinntektene skyldes lavere aktivitet i Elkem Charterings handysizeoperasjon.
Driftsresultatet for 4. kvartal 2009 inneholdt gevinst ved salg av M/S Belisland på USD 10 mill. og nedskrivning på nybyggingskontrakt på USD 3,8 mill.
Totalresultatet for 4. kvartal 2010 ble USD -502.000 (USD 6.106.000). Totalresultatet for 2010 ble USD 2.280.000 (USD 8.227.000).
Regnskapet for 4. kvartal 2010 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og er konsistent med prinsippene anvendt i årsregnskapet. Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS).

 

VIRKSOMHETEN
Ratene i tørrlastmarkedet falt markant mot slutten av fjerde kvartal. Dette var først og fremst et resultat av en stor tilførsel av nybygg og lite skraping av eldre tonnasje. Fallet var størst for de store skipene i Fjerne Østen. Markedet for mindre skip i US Gulf har holdt seg godt oppe.
Aktiviteten og resultatene i Elkem Chartering var på nivå med foregående kvartaler. Det vil si et beskjedent positivt bidrag.
Tørrlastskipene M/S Belstar og M/S Belnor seilte på sine respektive certepartier uten driftsavbrudd av betydning. Det samme for produkttankskipet M/T Belaia.

 

FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Pr. 31. desember var konsernets likviditetsbeholdning USD 20,4 mill. mot USD 21,0 mill. pr. 30. september 2010.
Av total kontraktsforpliktelse på USD 38,1 mill. på nybygget, som forventes levert 1. kvartal 2011, er USD 30,4 mill. betalt. Gjenværende avdrag er sikret gjennom langsiktig lånefinansiering.  Belships har et obligasjonslån på NOK 101,6 mill. (USD 17,3 mill.). Lånet er valutasikret mot USD og har forfall i perioden 2011 til 2013. 40% av lånebeløpet forfaller til betaling i juli i år.
Selskapet har foretatt nedskrivningstester for selskapets eiendeler i tråd med IAS 36. Skipene og gjenværende nybyggingskontrakt er vurdert utfra observerbare markedsverdier samt inngåtte certepartier. Basert på disse interne verdivurderingene foreligger det pr. i dag ikke nedskrivningsbehov.
Ved utgangen av 4. kvartal var bokført verdi pr. aksje NOK 12,92 mens bokført egenkapitalandel var på 39,9%.

 

FREMTIDSUTSIKTER
Store oversvømmelser medførte sterk reduksjon av kulleksporten fra Australia i januar. Dette la et ytterligere press på ratene. Når den kinesiske nyttårsfeiringen nå er over og kulleksporten fra Australia er kommet i gang igjen, vil det vise seg om ratesvekkelsen er av langvarig  karakter.
Med det store leveringsprogrammet for nybygg, er det  sannsynlig at markedet fortsatt vil være under press.
For Elkem Chartering vil en ratesvekkelse over tid innebære nye muligheter for økt og lønnsom aktivitet.
I og med at Belships egne skip er sluttet ut på lengre certepartier vil kortsiktige ratesvingninger ikke innvirke på resultatene.

 

 

Oslo, 15. februar 2011

 

Styret i BELSHIPS ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12