Resultater 3. kvartal 2010

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 3. kvartal 2010 USD 13.075.000 (3. kvartal 2009: USD 14.643.000). Selskapets driftsresultat ble USD 1.246.000 (USD 1.056.000).
Reduksjonen i driftsinntektene skyldes lavere aktivitet i Elkem Charterings handysizeoperasjon.
Totalresultatet for 3. kvartal 2010 ble USD 1 571.000 (USD 387.000). Totalresultatet for årets tre første kvartaler ble USD 2.782.000 (USD 2.121.000).
Regnskapet for 3. kvartal 2010 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og er konsistent med prinsippene anvendt i årsregnskapet. Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS).
 
VIRKSOMHETEN
Tørrlastmarkedet var volatilt i 3. kvartal. Dette reflekterte at det ble skipet noe mindre jernmalm til Kina samtidig som etterspørselen fra resten av verden steg både for malm, kull og korn. Det ble levert rekordmange nybygg, selv om ca 25% av forventete leveringer enten er kansellert eller forsinket.
Aktiviteten i Elkem Chartering er fortsatt preget av forsiktighet på grunn av den usikre markedssituasjonen. Resultatene var positive, men beskjedne.
Belships egne skip M/S Belnor, M/S Belstar og innleide M/T Belaia fortsatte på sine respektive certepartier uten driftsavbrudd av betydning.
 
FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Pr. 30. september var konsernets likviditetsbeholdning USD 21,0 mill. mot USD 20,2 mill. pr. 30. juni 2010.
Av total kontraktsforpliktelse på USD 38,1 mill. på nybygget, som forventes levert 1. kvartal 2011, er USD 15,2 mill. betalt og USD 22,0 mill. sikret gjennom langsiktig lånefinansiering.  Belships har et obligasjonslån på NOK 106,3 mill (USD 18,2 mill.). Lånet er valutasikret mot USD og har forfall i perioden 2011 til 2013.
Selskapet har foretatt nedskrivningstester for selskapets eiendeler i tråd med IAS 36. Skipene og gjenværende nybyggingskontrakt er vurdert utfra observerbare markedsverdier samt inngåtte certepartier. Basert på disse interne verdivurderingene foreligger det pr. i dag ikke nedskrivningsbehov.
Ved utgangen av 3. kvartal var bokført verdi pr. aksje NOK 13,0 mens bokført egenkapitalandel var på 44,2%.
 
FREMTIDSUTSIKTER
Konjunkturutsiktene er fortsatt usikre og leveringstakten av nybygg er svært høy. Foreløpig har den sterke veksten i Asia og spesielt i Kina sørget for at de leverte skipene har blitt absorbert av markedet uten dramatiske rateutslag.
Elkem Chartering vil fortsatt ventelig være tilbakeholdne med å ta store posisjoner i markedet i inneværende år og vil derfor levere resultater rundt break-even.
Belships egne skip vil fortsette på sine certepartier og vil følgelig ikke berøres av kortsiktige svingninger i befraktningsmarkedet.
 
 
Oslo, 26. oktober 2010
Styret i BELSHIPS ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12