Resultater 3. kvartal 2008

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 3. kvartal 2008 USD 22.569.000 (3. kvartal 2007: USD 15.323.000). Selskapets driftsresultat ble USD 7.459.000 (USD 2.720.000). Økningen i driftsinntektene er  knyttet til Elkem Charterings handysizeoperasjon og inkluderer  inntektsføring av USD 3,5 mill. som ble mottatt i forbindelse med kansellering av et certeparti.
Resultat etter skatt ble i 3. kvartal  USD 5.024.000 (USD 2.060.000).
Resultat etter skatt for årets tre første kvartaler ble USD 13.366.000 (USD 11.996.000).
Regnskapet for perioden 1. januar til 30. september er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårs-rapportering. Opplysningene i kvartalsrapporten gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet og gir en rettvisende oversikt over opplysningene nevnt i vphl. § 5-6 fjerde ledd.
 
VIRKSOMHETEN
Ratene i tørrlastmarkedet falt betydelig gjennom hele kvartalet. Mange mente at dette var et temporært fenomen forbundet med avviklingen av sommer-OL i Kina. Det viser seg imidlertid at den stadig mer omfattende finanskrisen kombinert med levering av et stort antall nybygg og ombygde tankskip har avdekket en strukturell ubalanse i markedet.
Handysizeoperasjonen i Elkem Chartering leverte gode resultater. Supramax-skipene M/S Pax Phoenix og M/S Legend Phoenix fortsatte på sine certepartier uten driftsavbrudd av betydning.
Belships egenkontrollerte skip M/T Belaia og M/S Belisland seilte også på sine respektive certepartier. M/S Belisland var off hire i ca en uke i forbindelse med periodisk tørrdokking.
 
FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Pr. 30. september var konsernets likviditetsbeholdning USD 47,0 mill. mot USD 50,7 mill. pr. 30. juni. I juli ble det betalt et nytt avdrag på USD 8,1 mill. på selskapets nybygg. Av total kontraktsforpliktelse på USD 195,8 mill. er nå  USD 47,3 mill. betalt.
Ved utgangen av 3. kvartal hadde selskapet USD 20,0 mill. i gjeld knyttet til mellomfinansiering av nybyggene.  I tillegg har Belships et obligasjonslån på NOK 100 mill (USD 17,0 mill.). Lånet er valutasikret og urealisert gevinst på sikringen utgjorde USD 1,3 mill. pr. 30. september. Beløpet er balanseført under andre anleggsmidler.
Belships likviditetssituasjon muliggjør fullfinansiering med egenkapital av skipet som skal leveres i 2009. Selskapet vil avvente med den langsiktige finansieringen av nybyggene til forholdene i kredittmarkedet har normalisert seg.
Ved utgangen av 3. kvartal var bokført verdi pr. aksje NOK 13,67, mens bokført egenkapitalandel var på 52,3%.
 
FREMTIDSUTSIKTER
Etter 5 år med rekordinntjening i tørrlastmarkedet ser det nå ut som vi er ute av den såkalte super-sykelen. Med den store ordreboken for nybygg var det ventet at det skulle skje, men krisen i kredittmarkedet har fremskyndet ratenedgangen. Ratene har også fortsatt sitt sterke fall inn i fjerde kvartal som et resultat av store finansproblemer i verdenshandelen og en sannsynlig resesjon.
Handysizeoperasjonen i Elkem Chartering vil også bli berørt av markedsnedgangen og resultatene i fjerde kvartal vil bli svakere, blant annet som et resultat av at certepartiet på Pax Phoenix er forlenget til medio 2009 til en redusert rate.  
 
 
Oslo, 30. oktober 2008
 
Styret i BELSHIPS ASA