Resultater 3. kvartal 2007

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 3. kvartal 2007 USD 15.323.000 (3. kvartal 2006: USD 13.748.000). Selskapets driftsresultat ble USD 2.720.000 (USD 2.384.000). Økningen i driftsinntektene og den positive resultatutviklingen er hovedsaklig knyttet til Elkem Chartering’s handysizeoperasjon.
Resultat etter skatt ble i 3. kvartal  USD 2.060.000 (USD 1.238.000).
Rapporten for 3. kvartal er avlagt i overensstemmelse med IAS (International Accounting Standard) 34 og det er benyttet konsistente regnskapsprinsipper i forhold til det avlagte regnskapet pr. 31.12.2006.
 
VIRKSOMHETEN
Tørrlastmarkedet gikk fra rekord til rekord i 3.kvartal. Rateoppgangen for de store skipene var spesielt markert, mens handysize-skipene, som vanlig, opplevde mindre utslag. Den sterke veksten i Kina fortsatte å drive markedet og i tillegg økte korneksporten fra USA betydelig.
Elkem Chartering fortsetter å bygge ut virksomheten i Fjerne Østen. Det sterke markedet gjør det utfordrende å styre last/skip-porteføljen på en optimal måte.
M/S Belisland, M/T Belaia samt Elkem Charterings to handymax-skip fortsatte på sine respektive tidscertepartier uten vesentlige driftsavbrudd.
 
SKATTEMESSIGE FORHOLD
I statsbudsjettet presenterte regjeringen sitt forslag til ny rederiskatteordning. Det er knyttet usikkerhet med hensyn til endelig utfall ettersom saken ligger til behandling i Stortinget, men for Belships del vil betalbar skatt på grunn av overgangsreglene bli svært begrenset. Selskapet vil ta endelig beslutning om  valg av skattemessig innretning i løpet av 1. kvartal 2008.
 
FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Selskapets soliditet og finansielle stilling ble styrket gjennom 3. kvartal.
Pr. 30. september var konsernets likviditetsbeholdning USD 22,2 mill. mot USD 20,4 mill. pr. 30. juni.  Selskapets pantegjeld var ved utgangen av 3. kvartal USD 30,3 mill. I tillegg har selskapet et obligasjonslån på NOK 100 mill (USD 18,2 mill.). Lånet er valutasikret og urealisert gevinst på sikringen utgjorde USD 2,6 mill. pr. 30. september. Beløpet er balanseført under andre anleggmidler.
Ved utgangen av 3. kvartal var bokført verdi pr. aksje NOK 6,73, mens bokført egenkapitalandel var på 33,3%.
Markedsverdien på selskapets anleggsaktiva er vesentlig høyere enn bokført verdi. M/S Belnor ble levert til nye eiere i begynnelsen av oktober. Salget ga en gevinst på USD 22,5 mill., som vil bli inntektsført i 4. kvartal. Gjennom salget ble selskapets likviditet styrket med ca. USD 36 mill.
 
FREMTIDSUTSIKTER
Det er liten grunn til å tro at markedet vil svekke seg i den nærmeste fremtid, selv om det ikke er usannsynlig at uroen i finansmarkedene og utviklingen i energiprisene kan frembringe et økonomisk tilbakeslag.
Elkem Chartering ventes å levere resultater på linje med forrige kvartal også for årets siste kvartal. Det samme gjelder for Belships egenkontrollerte tonnasje.