Resultater 2. kvartal 2010

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2010 USD 9.243.000 (2. kvartal 2009: USD 13.247.000). Selskapets driftsresultat ble USD 602.000 (USD -5.000).
Reduksjonen i driftsinntektene skyldes lavere aktivitet i Elkem Charterings handysizeoperasjon.
Totalresultatet for 2. kvartal 2010 ble USD -1.129.000 (USD 309.000).
Regnskapet for 2. kvartal 2010 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og er konsistent med prinsippene anvendt i årsregnskapet. Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS).

VIRKSOMHETEN
Det har i perioden vært en fortsatt svak forbedring i de økonomiske konjunkturene og i verdenshandelen. Tørrlastmarkedet har fortsatt vært preget av historisk høye rater. Som vi er blitt vant med de siste årene reflekterer dette en høy veksttakt i Kina. De store skipene er avhengig av at Kina opprettholder en høy import av jernmalm, spesielt nå som vi er inne i en periode med rekordmessig tilvekst i flåten.
Aktiviteten i Elkem Chartering var preget av forsiktighet grunnet stor usikkerhet vedrørende markedsutviklingen. Resultatet ble som ventet et mindre, men positivt bidrag på linje med første kvartal.
Belships fikk levert sitt andre nybygg fra Dayang-verftet i Kina i mai. Skipet fikk navnet M/S Belnor og ble samtidig levert på sitt langsiktige certeparti. Driften har så langt forløpt uten problemer.
M/S Belstar fortsatte på sitt certeparti og tidligere drifts-problemer ser ut til å være løst.
M/T Belaia fortsatte på sitt certeparti uten nevneverdige driftsavbrudd.

FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Pr. 30. juni var konsernets likviditetsbeholdning USD 20,2 mill. mot USD 25,1 mill. pr. 31. mars 2010.
Av total kontraktsforpliktelse på USD 38,1 mill. på nybygget, som forventes levert 1. kvartal 2011, er USD 15,2 mill. betalt og USD 22,0 mill. sikret gjennom langsiktig lånefinansiering. Belships har et obligasjonslån på NOK 104,2 mill (USD 17,7 mill.). Lånet er valutasikret mot USD.
Selskapet har foretatt nedskrivningstester for selskapets eiendeler i tråd med IAS 36. Skipene og gjenværende nybyggingskontrakt er vurdert utfra observerbare markedsverdier samt inngåtte certepartier, som etter skjønnsmessig vurdering av motpartsrisiko er neddiskontert med 12%. Basert på disse interne verdivurderingene foreligger det pr. i dag ikke nedskrivningsbehov.
Ved utgangen av 2. kvartal var bokført verdi pr. aksje NOK 14,05, mens bokført egenkapitalandel var på 43,8%.

FREMTIDSUTSIKTER
Det er stor usikkerhet angående markedsutsiktene i tørrlastmarkedet. Det er tegn som tyder på at veksten i Kina bremser noe opp. Dette kombinert med store leveranser av nybygg førte til et svakere marked i begynnelsen av tredje kvartal. Dette gjaldt primært de største skipene, men også for mindre skip falt ratene noe. For Elkem Chartering venter vi fortsatt små, men positive bidrag i gjennom annet halvår.
Belships egen tonnasje vil fortsette på sine certepartier og vil derfor ikke påvirkes av de kortsiktige svingningene i befraktningsmarkedet.


Oslo, 12. august 2010
Styret i BELSHIPS ASAThis information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).