Resultater 1. kvartal 2011

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2011 USD 11.505.000 (1. kvartal 2010: USD 14.810.000). Selskapets driftsresultat ble USD 872.000 (USD 3.351.000). Reduksjonen i driftsinntektene skyldes lavere aktivitet i Elkem Charterings handysizeoperasjon.
Driftsresultatet for 1. kvartal 2010 inneholdt salgsgevinst på USD 3,2 millioner.
Totalresultatet for 1. kvartal 2011 ble USD -495.000 (USD 2.340.000).
Regnskapet for 1. kvartal 2011 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og er konsistent med prinsippene anvendt i årsregnskapet. Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS).

 

VIRKSOMHETEN
Markedet for store tørrlastskip var meget svakt i første kvartal med rater som knapt dekket driftskostnadene. For mindre skip var ratene betydelig bedre, men tendensen peker mot en svakere utvikling som et resultat av et stort antall nybygninger som forventes levert.
Elkem Chartering har begynt en forsiktig gjenoppbygging av porteføljen, men resultatene er fortsatt kun marginalt positive.
Belships tok i mars levering av det siste nybygget fra Dayang verftet i Kina. Skipet ble døpt M/S Belocean og begynte umiddelbart på sitt langsiktige certeparti til Canpotex. På vei ut fra verftet ble skipet involvert i en mindre kollisjon som ikke førte til personskader eller forurensning, men noe offhire.
M/S Belnor, M/S Belstar og M/T Belaia fortsatte alle på sine respektive certepartier uten nevneverdige driftsavbrudd.

 

FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Pr. 31. mars var konsernets likviditetsbeholdning USD 21,2 mill. mot USD 20,4 mill. pr. 31. desember 2010.
Samtlige av selskapets nybygg er nå levert og sikret langsiktig finansering.  Selskapets pantegjeld var på USD 62 millioner pr. 31. mars 2011. I tillegg har Belships et obligasjonslån på NOK 104 millioner (USD 18,9 millioner). Lånet er valutasikret mot USD og har forfall i perioden 2011 til 2013. 40% av lånebeløpet forfaller til betaling i juli i år.
Selskapet har foretatt nedskrivningstester for selskapets eiendeler i tråd med IAS 36. Skipene og gjenværende nybyggingskontrakt er vurdert utfra observerbare markedsverdier samt inngåtte certepartier. Basert på disse interne verdivurderingene foreligger det pr. i dag ikke nedskrivningsbehov.
Ved utgangen av 1. kvartal 2011 var bokført verdi pr. aksje NOK 12,08, mens bokført egenkapitalandel var på 37,22%.

 

FREMTIDSUTSIKTER
På grunn av mange leveringer av nybygg ventes fortsatt rateutviklingen for tørrlastskip å være svak. Ettersom alle Belships tørrlastskip seiler på langsiktige certepartier vil kortsiktige svingninger i markedet ikke berøre inntjeningen.
Mye tyder på at markedsverdien for produkttankskip slik som M/T Belaia vil utvikle seg positivt i tiden fremover.

 

 

Oslo, 6. mai 2011

Styret i BELSHIPS ASA
 
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12