Resultater 1. kvartal 2006

1. KVARTAL 2006
 
RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2006 USD 11.792.000 (1. kvartal 2005: USD 19.311.000). Selskapets driftsresultat ble USD 592.000 (USD 2.783.000). Nedgangen i driftsinntektene skyldes i hovedsak lavere aktivitetsnivå, samt et redusert ratenivå.
Resultat etter skatt ble for årets tre første måneder USD 506.000 (USD 1.894.000).
 
VIRKSOMHETEN
Tørrlastmarkedet har beveget seg sidelengs eller svakt fallende i første kvartal, men ratene for handymax skip i fjerne Østen har holdt seg høye på tross av betydelige leveranser av nybygg nettopp inn i dette området.
Elkem Chartering (EC) fullførte i store trekk rebalanseringen av sin portefølje ved å tilbakelevere tonnasje samtidig som lasteforpliktelsene fremover øker.
Handymaxskipene i EC fortsatte på sine respektive certepartier uten driftsavbrudd og resultatene var på linje med foregående kvartal.
M/S Anangel Express ga positivt bidrag.
Belships egenkontrollerte tonnasje, M/S Belnor og M/S Belisland, seilte også på sine certepartier uten driftsavbrudd og med resultater som forventet.
 
 
FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Selskapets soliditet og finansielle stilling er god.
Pr. 31. mars var konsernets likviditetsbeholdning USD 12,7 mill. mot USD 15,3 mill. pr. 31. desember 2005.  Selskapets pantegjeld utgjorde ved utgangen av 1. kvartal USD 13,3 mill og er redusert med USD 1,5 mill. i løpet av kvartalet. Bokført verdi pr. aksje utgjør NOK 4,55 og bokført egenkapitalandel pr. 31. mars var 45,1%.
Markedsverdien for M/S Belnor er vesentlig høyere enn bokført verdi.
 
FREMTIDSUTSIKTER
Ettersom handyoperasjonen i EC nå fremstår uten mye dyr tonnasje, regner vi med at bidragene derfra igjen vil bli positive fremover.
M/S Anangel Express vil bli tilbakelevert reder i løpet av mai måned.
M/S Belisland, M/S Belnor og EC’s handymax skip vil på grunn av sine langsiktige certepartier fortsatt gi gode resultater gjennom året.
Produkttankskipet forventes levert i løpet av mai neste år og vil samtidig bli levert fra oss på sitt 5-årige certeparti.
Markedsutsiktene fremover er uendret fra forrige kvartal. Vi venter en nedgang i ratene i løpet av sommeren og neppe noen vesentlig reversering av nivået til høsten.Eventuelle spørsmål kan rettes til adm.dir. Sverre J. Tidemand eller finansdir. Jo E. von Koss på tlf. 22 52 76 00.