Resultat pr. 2. kvartal 2001

RESULTATER

Belships driftsinntekter var i annet kvartal 2001 USD 7.606.000 (2000: USD 14.066.000). Driftsinntektene for første halvår var på USD 23.601.000 (USD 30.328.000). Selskapets driftsresultat ble i annet kvartal USD 725.000 (USD -421.000), mens driftsresultatet for første halvår var på USD 3.381.000 (USD -266.000). Nedgangen i driftsinntektene i annet kvartal i forhold til første kvartal, skyldes i hovedsak redusert aktivitet innen selskapets panmaxoperasjon. Resultatutviklingen gjenspeiler i det alt vesentlige den generelle markedsutviklingen.

Resultat etter skatt ble i annet kvartal USD -530.000 (USD -837.000). Tilsvarende resultater for første halvår ble USD 1.168.000 (USD -2.142.000).

DRIFTSRESULTAT FOR SEGMENTENE

Produkttank oppnådde i annet kvartal et driftsresultat på USD 636.000 (USD -116.000). Driftsresultatet for første halvår ble USD 2.650.000 (USD 109.000). Resultatet for halvåret inkluderer, som tidligere rapportert, gevinst fra salget av M/T Urai på USD 595.000 i første kvartal.

Gasstank fikk i annet kvartal et driftsresultat på USD 70.000 (USD 223.000) og driftsresultatet for første halvår ble USD 831.000 (USD -40.000).

Driftsresultatet for panmax/capesize bulk ble i annet kvartal USD -155.000 (USD -780.000). For første halvår ble driftsresultatet USD -209.000 (USD -706.000).

Handymax bulk, som nå kun består av M/S Belnor, fikk i annet kvartal et driftsresultat på USD 259.000 (USD 445.000) og et driftsresultat for halvåret på USD 426.000 (USD 820.000).

Selskapene innen teknisk drift fikk et driftsresultat på USD 95.000 (USD -11.000) i annet kvartal og et driftsresultat for første halvår på USD 85.000 (USD

-29.000).

VIRKSOMHETEN

M/S Belgallantry fortsatte på sitt tidscerteparti i 2.kvartal, mens de to andre OBO-skipene og M/T Belgrace opererte i spotmarkedet. Den ordinære dokkingen av M/S Belgreeting ble av tekniske årsaker fremskyndet til 2.kvartal og i den forbindelse var skipet offhire i 23 dager. Belgrace var også 7 dager off-hire på grunn av dokking.

I Gibson Gas Tankers fortsatte 3.200 cbm-skipene på sine tidscertepartier, mens 6.000 cbm-skipene opererte i samseilingspoolen ledet av A.Veder i Nederland.

Operasjonsvirksomheten Belships Trading utførte tidligere inngåtte forpliktelser både på skips- og lastesiden, men det ble i kvartalet ikke inngått nye kontrakter.

M/S Belmaj har i hele kvartalet seilt i capesize-poolen ledet av Bocimar i Belgia, mens M/S Belnor fortsatte på sitt tidscerteparti.

FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD

Belships har i sin helhet finansiert sin flåte i USD og alle lånekontrakter er inngått med kortsiktige renteperioder. Selskapet har følgelig også gjennom annet kvartal fått glede av rentenedgangen som har funnet sted. Selskapet vurderer fortløpende inngåelse av rentesikrings- kontrakter.

Pr. 30. juni var likviditetbeholdningen USD 11,3 millioner mot USD 11,1 millioner ved utgangen av forrige kvartal. Pantegjelden er i annet kvartal redusert med USD 1,2 millioner og var pr. 30. juni USD 66,6 millioner. Bokført verdi pr. aksje ekskl. minoritet utgjør NOK 8,08 og bokført egenkapitalandel pr. 30. juni var på 28%.

Selskapets skip har en antatt markedsverdi som er USD 2,5 mill. lavere enn bokført verdi. Basert på anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper, foreligger det imidlertid ikke grunnlag for nedskrivning av skipene.

Belships deltok i annet kvartal med NOK 5,4 mill. i en emisjon i oljeselskapet Pelican AS og opprettholdt med det sin eierandel på 10,4%. De underliggende verdier i Pelican har hatt en positiv utvikling i 2001.

FREMTIDSUTSIKTER

Markedet for produkttank-skip svekket seg i 2.kvartal og det gjør seg gjeldende en betydelig usikkerhet om dette representerer et brudd på den positive utviklingen segmentet har vært inne i.

Gassmarkedet har også vært inne i en negativ markedsutvikling og resultatene for tredje kvartal vil bli svakere enn for de to første kvartalene.

Tørrbulk-markedet viser en svekkelse forårsaket av betydelig levering av ny tonnasje, samt svakere utvikling på etterspørselssiden. Vi venter forsatt et svakt marked for denne skipstypen.

Oslo, 20. august 2001

Styret i BELSHIPS ASA