Resultat 4. kvartal 2009

RESULTATER

Belships driftsinntekter var i 4. kvartal 2009 USD 11.368.000  (4. kvartal 2008: USD 15.135.000). Selskapets driftsresultat ble USD 5.161.000 (USD -11.580.000).

Reduksjon i driftsinntektene skyldes hovedsakelig lavere aktivitet i Elkem Charterings handysizeoperasjon. Driftsresultatet for 4. kvartal 2009 inneholder gevinst ved salg av M/S Belisland på USD 10 mill. Det er foretatt en nedskrivning på USD 3,8 mill. knyttet til salg av 2 nybyggingskontrakter i 1. halvår 2009.

Driftsresultatet for 4. kvartal 2008 inneholder nedskrivning av nybyggingskontrakter med USD 11,7 mill.

Selskapet hadde i 4. kvartal et  totalresultat på USD 6.106.000 (USD -14.183.000). Det er i kvartalet inntektsført USD 1,0 mill. i forventet skatterefusjon.

Totalresultatet for 2009 ble USD 8.227.000 (USD -818.000).

Regnskapet for 4. kvartal 2009 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. En beskrivelse av de regnskapsprinsipper konsernet har lagt til grunn ved avleggelsen av regnskapet, er gitt i årsregnskapet for 2008 med unntak av balanseføring av byggelånsrenter i henhold til IAS 23 (revidert). Års- og delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS).

 

VIRKSOMHETEN

Kina drev etterspørselen etter store tørrlastskip videre opp og på tross av levering av nye skip styrket ratene seg i 4. kvartal. Som et resultat av dette var ratene også for mindre skip stigende.

Annenhåndsverdiene for bulkskip har falt rundt 50% fra toppen i 2008, men sterke rater ga verdiene et løft i løpet av kvartalet, selv om dette begrenses av fallende nybyggingspriser.

Både laste- og skipsporteføljen i Elkem Chartering løp i stor grad ut i 4. kvartal og arbeidet med å bygge opp en ny portefølje er igang. På grunn av volatile markeder vil dette arbeidet være preget av forsiktighet, noe som vil begrense takten i oppbyggingen.

M/S Belstar fortsatte på sitt langsiktige certeparti. Det har vist seg at det er en del utfordringer forbundet med blant annet skipets kraner. Det arbeides med å finne permanente løsninger.

M/T Belaia fortsatte på sitt certeparti uten driftsavbrudd av betydning.

Som tidligere meddelt ble M/S Belisland overlevert til sine kjøpere i oktober.

 

FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD

Pr. 31. desember var konsernets likviditetsbeholdning USD 19,6 mill. mot USD 17,5 mill. pr. 30. september 2009.

Av total kontraktsforpliktelse på USD 77,6 mill. på de to gjenværende nybyggene er USD 31,4 mill. betalt og USD 44 mill. er sikret gjennom langsiktig lånefinansiering.  Belships har et obligasjonslån på NOK 101,4 mill (USD 17,5 mill.). Lånet er valutasikret mot USD.

Selskapet har foretatt nedskrivningstester for selskapets eiendeler i tråd med IAS 36. M/S Belstar og gjenværende nybyggingskontrakter er vurdert utfra observerbare markedsverdier samt inngåtte certepartier, som etter skjønnsmessig vurdering av motpartsrisiko er neddiskontert med 12%. Basert på disse interne verdivurderingene foreligger det pr. i dag ikke nedskrivningsbehov.

Ved utgangen av 4. kvartal var bokført verdi pr. aksje NOK 12,18, mens bokført egenkapitalandel var på 51,05%.

 

FREMTIDSUTSIKTER

Ratene i tørrlastmarkedet har holdt seg godt oppe så langt i 2010. Leveringstakten av nybygg vil bli enda høyere i 2010 enn i 2009 og forventes å legge press på ratene.

Kinas etterspørsel, spesielt etter jernmalm, har økt kontinuerlig de siste årene, og hele logistikkjeden fra gruve til fabrikk er preget av flaskehalser. Skal tørrlastratene fortsatt holde seg på et historisk høyt nivå, må etterspørselen fortsette å øke og logistikkjeden klare å håndtere denne.

  

 

 

Oslo, 18. februar 2010

 

Styret i BELSHIPS ASA

 

 

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12