Resultat 3. kvartal 2009

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 3. kvartal 2009 USD 14.643.000 (3. kvartal 2008: USD 22.569.000). Selskapets driftsresultat ble USD 1.056.000 (USD 7.459.000). Reduksjon i driftsinntekter skyldes i vesentlig grad lavere aktivitet i Elkem Charterings handysizeoperasjon. Driftsresultatet for 3. kvartal 2008 inneholdt gevinst på USD 3,5 mill. knyttet til kansellering av certeparti.
Selskapet hadde i 3. kvartal netto finanskostnad på USD 623.000 og periodens totalresultat ble USD 387.000 (USD 5.024.000).
Resultat etter skatt for årets tre første kvartaler ble USD 2.121.000 (USD 13.366.000).
Regnskapet for 3. kvartal 2009 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. En beskrivelse av de regnskapsprinsipper konsernet har lagt til grunn ved avleggelsen av regnskapet, er gitt i årsregnskapet for 2008. Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS).
 
VIRKSOMHETEN
Ratene for store bulkskip falt betydelig i løpet av kvartalet som et resultat av mindre aktivitet hos de kinesiske stålprodusentene. For de mindre skipene var derimot ratene ganske stabile på et nivå som historisk sett er sterkt, men langt under nivået for et år siden.
Elkem Chartering fortsatte å operere med et lavere aktivitetsnivå enn det som har vært typisk over de siste årene. Dette reflekterer manglende interessante, nye muligheter, kombinert med forsiktighet som følge av en usikker markedsutvikling.
Belships tok i august levering av det første nybygget fra Kina, som fikk navnet M/S Belstar. Skipet gikk umiddelbart inn på sitt langsiktige certeparti til kanadiske befraktere og har fungert utmerket teknisk.
Som tidligere meddelt ble kjøpsopsjonen på M/S Belisland erklært og skipet ble samtidig avtalt solgt til greske kjøpere. Leveringen fant sted i begynnelsen av oktober og gevinsten på ca. USD 10 mill. vil bli bokført i 4. kvartal. M/T Belaia fortsatte på sitt certeparti uten driftsavbrudd av betydning.
 
FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Pr. 30. september var konsernets likviditetsbeholdning USD 17,5 mill. mot USD 30,0 mill. pr. 30. juni.
M/S Belstar ble levert i 3. kvartal. Skipet er finansiert med et langsiktig pantelån på USD 22 mill. Mellom-finansieringen på USD 20 mill. ble gjort opp i august. Av total kontraktsforpliktelse på  USD 77,6 mill. på de to gjenværende nybyggene er USD 23,4 mill. betalt og USD 44 mill. er sikret gjennom langsiktig lånefinansiering.  Belships har et obligasjonslån på NOK 101,4 mill (USD 16,1 mill.). I mai ble det inngått avtale med obligasjonseierne om delvis forlengelse av løpetiden, samt opsjon for Belships til å betale løpende kupong med nye obligasjoner (payment-in-kind). Denne opsjonen ble benyttet i 3. kvartal og påløpte renter for perioden er tillagt opprinnelig lånebeløp. Lånet er valutasikret mot USD.
Selskapet har foretatt nedskrivningstester for selskapets eiendeler i tråd med IAS 36. M/S Belstar og gjenværende nybyggingskontrakter er vurdert utfra observerbare markedsverdier samt inngåtte certepartier, som etter skjønnsmessig vurdering av motpartsrisiko er neddiskontert med 12%. Basert på disse interne verdivurderingene foreligger det pr. i dag ikke nedskrivningsbehov.
Ved utgangen av 3. kvartal var bokført verdi pr. aksje NOK 10,75, mens bokført egenkapitalandel var på 48,4%.
 
FREMTIDSUTSIKTER
Hittil i fjerde kvartal har tørrlastmarkedet styrket seg, spesielt gjelder dette ratenivået for de største skipene. Ikke uventet har nybyggingsprisene falt betydelig, noe som også forplanter seg over i annenhåndsprisene for bulkskip.
I fjerde kvartal venter vi at inntjeningen i Elkem Chartering vil være på linje med forrige kvartal.
 
 
 
Oslo, 29. oktober 2009
 
Styret i BELSHIPS ASA