Resultat 3. kvartal 2006

Belships driftsinntekter var i 3. kvartal 2006 USD 13.748.000 (3. kvartal 2005: USD 16.194.000). Selskapets driftsresultat ble USD 2.384.000 (USD 1.263.000). Den positive resultatutviklingen er knyttet til M/S Belnor og Elkem Chartering’s handysizeoperasjon.
Resultat etter skatt ble i 3. kvartal  USD 1.238.000 (USD 663.000).
For årets første 9 måneder ble driftsresultatet USD 5.075.000 (USD 6.523.000) og resultat etter skatt USD 5.090.000 (USD 3.414.000).
 
Virksomheten
Tørrlast markedet styrket seg gjennom hele kvartalet og ratene nådde sitt høyeste nivå siden tidlig i 2005. Nok en gang var sterk vekst i stålindustrien i Kina en hovedfaktor, men generelt gode konjunkturer bidro også.
Elkem Chartering sluttet inn flere skip tidlig i sommer på mellomlange perioder til rater som gir gode resultater i handyoperasjonen, men tidligere inngåtte fraktkontrakter drar naturlig nok resultatene ned.
Handymaxskipene fortsetter på sine respektive certepartier med gode resultater selv om et driftsavbrudd i forbindelse med dokking av Pax Phoenix  svekket bidraget noe.
Belships egenkontrollerte tonnasje M/S Belnor og M/S Belisland seilte også på sine certepartier med resultater som forventet.
 
Finansielle og andre forhold
Selskapets soliditet og finansielle stilling styrket seg gjennom 3. kvartal. Pr. 30. september var konsernets likviditetsbeholdning USD 33,5 mill. mot USD 15,0 mill. pr. 30 juni. I tillegg til positiv kontantstrøm fra driften ble selskapet tilført USD 16,1 mill. gjennom opptak av et obligasjonslån på NOK 100 mill. Lånet ble utbetalt i juli/august og er valutasikret mot USD.
Selskapets pantegjeld er i kvartalet redusert med USD 1,5 mill. og utgjorde ved utgangen av 3. kvartal USD 11,8 mill. Bokført verdi pr. aksje utgjør NOK 5,64 og bokført egenkapitalandel pr. 30. september var 36,8%.
Markedsverdien for M/S Belnor er vesentlig høyere enn bokført verdi.
Belships ervervet i 3. kvartal 144.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kostpris på NOK 8,54 pr. aksje og eide ved utgangen  av kvartalet 402.000 egne aksjer. I oktober er ytterligere 20.000 aksjer ervervet til kurs 8,49 pr. aksje.
 
Fremtidsutsikter
Markedet har fortsatt å styrke seg i 4. kvartal og selv om enkelte tegn kan tyde på en konjunkturavmatning i USA regner vi med et sterkt marked resten av året.
Handyoperasjonen i Elkem Chartering forventes fortsatt å gi gode bidrag. Lasteporteføljen blir stadig utbygget og vil gi grunnlag for ekspansjon.
Certepartiet på Pax Phoenix er blitt forlenget til utgangen av 2008 til en rate som vil gi et bidrag i Belships på ca. USD 2 mill. pr. år.
Det er nå tre år siden rateoppgangen startet for alvor og dette er den lengste perioden med høye tørrlastrater i moderne tid. Tilsiget av nybygg avtar de neste tre årene og dersom veksten i etterspørselen holder seg ser fremtidsutsiktene lovende ut.


   
Oslo, 2. november 2006
 Styret i BELSHIPS ASA