Resultat 2. kvartal 2008

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2008 USD 25.705.000 (2. kvartal 2007: USD 13.370.000). Selskapets driftsresultat ble USD 4.884.000 (USD 2.847.000). Økningen i driftsinntektene er  knyttet til Elkem Chartering’s handysizeoperasjon, som også hadde en positiv resultatutvikling.
Resultat etter skatt ble i 2. kvartal  USD 4.477.000 (USD 1.987.000).
Resultat etter skatt for første halvår ble USD 8.342.000 (USD 9.936.000). Fjorårets resultat inkluderer gevinst ved tilbakelevering av M/S Belpareil på USD 6,5 mill.
Halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2008 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårs-rapportering. Opplysningene i halvårsberetningen gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet og gir en rettvisende oversikt over opplysningene nevnt i vphl. § 5-6 fjerde ledd.
 
VIRKSOMHETEN
Ratene for tørrlastskip nådde historiske toppnivåer i 2. kvartal. Lageroppbygging og da spesielt i Kina, kombinert med opphopning av skip i laste- og lossehavner var hovedårsak til rateøkningen. Mot slutten av kvartalet falt markedet noe tilbake.
Handysize-operasjonen i Elkem Chartering (EC) oppnådde gode resultater ikke minst takket være en god kapasitetsutnyttelse av flåten i forhold til lasteporteføljen. Skipsporteføljen ble noe styrket i kvartalet.
Supramax-skipene M/S Pax Phoenix og M/S Legend Phoenix fortsatte på sine respektive certepartier uten driftsavbrudd av betydning. Det samme gjaldt for Belships egenkontrollerte M/S Belisland og M/T Belaia.
Leveringen av de fem nybyggene fra Yangzhou Dayang i Kina er fremskyndet med fra en til tre måneder. Det første skipet vil bli levert i mai 2009.
 
FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
I mai ble det utbetalt USD 4,7 mill. i utbytte til aksjonærene. Pr. 30. juni var konsernets likviditets-beholdning USD 50,7 mill. mot USD 51,0 mill. pr. 31. mars. Ved utgangen av 2. kvartal hadde selskapet USD 20,0 mill. i gjeld knyttet til mellomfinansiering av selskapets nybygg. I tillegg har Belships et obligasjonslån på NOK 100 mill (USD 19,5 mill.). Lånet er valutasikret og urealisert gevinst på sikringen utgjorde USD 4,0 mill. pr. 30. juni. Beløpet er balanseført under andre anleggsmidler.
Både Belships og EC har organisert sin virksomhet slik at forventet betalbar skatt er begrenset.
Ved utgangen av 2. kvartal var bokført verdi pr. aksje NOK 10,88, mens bokført egenkapitalandel var på 48,6%.
Certepartier for innbefraktet tonnasje har betydelige verdier som ikke er gjenspeilet i selskapets balanse.
 
FREMTIDSUTSIKTER
Tørrlastmarkedet har for første gang på 3 år gått inn i en stillere periode over sommeren. Denne utviklingen er  muligens forårsaket av innstilt industrivirksomhet i Kina i forbindelse med de olympiske leker. De fleste markeds-observatører forventer en ny tilstramming i fjerde kvartal.
I EC ser det ut til at de gode resultatene i handysize-operasjonen vil fortsette i inneværende kvartal.
Et langtidsbefraktet skip vil bli tilbakelevert til reder tidligere enn opprinnelig avtalt mot at EC mottar en kompensasjon på i overkant av USD 7 mill. (Belships andel USD 3,5 mill.). Beløpet vil bli inntektsført i 3. kvartal.
M/S Belisland blir offhire i ca. en uke i forbindelse med periodisk dokking i 3. kvartal.
De øvrige skipene forventes å seile uten driftsavbrudd og derfor gi resultatbidrag på linje med 2. kvartal.