Resultat 1. kvartal 2009

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2009 USD 13.268.000 (1. kvartal 2008: USD 21.561.000). Selskapets driftsresultat ble USD 1.248.000 (USD 3.958.000). Reduksjon  i driftsinntekter og driftsresultatet skyldes i vesentlig grad generell nedgang i ratenivået innen handysize bulk samt noe lavere aktivitet i Elkem Charterings handysizeoperasjon. Resultat etter skatt ble  USD 1.425.000 (USD 3.865.000).
Regnskapet for 1. kvartal er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårs-rapportering. En beskrivelse av de regnskapsprinsipper konsernet har lagt til grunn ved avleggelsen av regnskapet, fremkommer i årsregnskapet for 2008. Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS).
 
VIRKSOMHETEN
Etter å ha nådd opplagsnivå mot slutten av 2008 steg tørrlastratene betydelig i løpet av årets første uker for så å falle noe tilbake. Dette er noe overraskende sett i lys av det kraftige tilbakeslaget i verdenshandelen som ble en følge av finanskrisen.
Handysizevirksomheten i Elkem Chartering ga et godt bidrag, selv om aktiviteten er noe lavere som følge av et svakere marked enn tidligere.
Handymaxskipene M/S Pax Phoenix og M/S Legend Phoenix fortsatte på sine certepartier uten nevneverdige driftsproblemer. Det samme gjaldt Belships egenkontrollerte skip M/T Belaia og M/S Belisland.
Som tidligere meddelt har Belships inngått en avtale om salg av to av selskapets fem nybygg inkludert certepartier. Dette vil lette arbeidet med å sikre langtidsfinansieringen for de tre gjenværende skipene.
 
FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Pr. 31. mars var konsernets likviditetsbeholdning USD 41,6 mill. mot USD 47,6 mill. pr. 31. desember. I tråd med plan ble det i 1. kvartal innbetalt USD 8,1 mill. på det første nybygget. Skipet forventes levert i 3. kvartal. Av total kontraktsforpliktelse på USD 118,2 mill. er USD 39,9 mill. betalt. Ved utgangen av 1. kvartal hadde selskapet USD 20,0 mill. i gjeld knyttet til mellomfinansiering av nybyggene. I tillegg har Belships et obligasjonslån på NOK 100 mill (USD 16,0 mill.). Lånet er valutasikret og urealisert tap på sikringen utgjorde USD 1,1 mill. pr. 31. mars. Beløpet er balanseført under langsiktig gjeld.
Med bakgrunn i den generelle markedsnedgangen som har funnet sted det seneste halvåret, har selskapet foretatt nedskrivningstester for selskapets eiendeler i tråd med IAS 36. Gjenværende nybyggingskontrakter er vurdert utfra observerbare markedsverdier på tilsvarende kontrakter i dag samt inngåtte certepartier, som etter skjønnsmessig vurdering av motpartsrisiko er neddiskontert med 12%. Basert på disse interne verdivurderingene antas det at det pr. i dag ikke foreligger nedskrivningsbehov for noen av de 3 nybyggingskontraktene.
Ved utgangen av 1. kvartal var bokført verdi pr. aksje NOK 12,24, mens bokført egenkapitalandel var på 49,1%.
 
FREMTIDSUTSIKTER
Myndighetene rundt om i verden har gjennom store bevilgninger og rentereduksjoner søkt å motvirke det økonomiske tilbakeslaget som er en følge av finanskrisen. Om dette får den tilsiktede effekt gjenstår å se. For tørrlastmarkedet er det uansett vanskelig å se hvordan vi kan unngå at ratene og skipsverdiene fortsatt vil være svake i den nærmeste fremtiden på grunn av store leveranser av nybygg. Vi har allerede sett en betydelig økning i opphuggingen av eldre skip og dette sammen med kansellering av nybyggingskontrakter er nødvendig for å komme tilbake til et balansert marked. Ettersom selskapets egne skip er sluttet ut på tidscertepartier vil markedet ventelig ikke påvirke disse i stor grad på kort og mellomlang sikt. Skipsverdiene forventes likevel å bli påvirket av lave fraktrater og generell pessimisme.
 
 
Oslo, 23. april 2009
 
Styret i BELSHIPS ASA