Resultat 1. kvartal 2008

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2008 USD 21.561.000 (1. kvartal 2007: USD 18.867.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.958.000. Sammenlignbart driftsresultat for 1. kvartal 2007 var USD 2,1 mill., i tillegg kom gevinst ved tilbakelevering av M/S Belpareil på USD 6,5 mill.
Økningen i driftsinntektene er i det alt vesentlige knyttet til Elkem Chartering’s handysizeoperasjon, som også hadde en positiv resultatutvikling.
Resultat etter skatt ble i 1. kvartal  USD 3.865.000 (USD 7.949.000).
Rapporten for 1. kvartal er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 og det er benyttet konsistente regnskapsprinsipper i forhold til det avlagte regnskapet pr. 31.12.2007.
 
VIRKSOMHETEN
Tørrlastmarkedet var volatilt gjennom hele kvartalet og ratenivået er stadig svært høyt. Det regnes med en kapasitetsutnyttelse på over 98%. Problemene i lastehavnene for malm og kull i henholdsvis Brasil og Australia er stort sett løst. Prisforhandlingene mellom gruveselskapene og de viktigste importlandene er, med unntak av malm fra Australia til Kina sluttført med tildels store tillegg.
Handysize-operasjonen i Elkem Chartering leverte som ventet gode bidrag og oppbyggingen av virksomheten i Singapore går etter planen. Handymax-skipene M/S Pax Phoenix og M/S Legend Phoenix fortsatte på sine tidscertepartier.
Belships egenkontrollerte tonnasje, panmaxskipet M/S Belisland og produkttankskipet M/T Belaia seilte også på sine respektive certepartier uten driftsavbrudd av betydning. Befrakter på M/S Belisland har, overensstemmende med opsjon, forlenget certepartiet frem til mars 2010. 
 
FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Selskapets soliditet og finansielle stilling ble styrket gjennom 1. kvartal. Pr. 31. mars var konsernets likviditetsbeholdning USD 51,0 mill. mot USD 49,2 mill. pr. 31. desember. Ved utgangen av 1. kvartal hadde selskapet USD 20,0 mill. i gjeld knyttet til mellomfinansiering av selskapets nybygg. I tillegg har Belships et obligasjonslån på NOK 100 mill (USD 19,5 mill.). Lånet er valutasikret og urealisert gevinst på sikringen utgjorde USD 3,9 mill. pr. 31. mars. Beløpet er balanseført under andre anleggsmidler.
Ved utgangen av 1. kvartal var bokført verdi pr. aksje NOK 10,92, mens bokført egenkapitalandel var på 48,9%.
Certepartier for innbefraktet tonnasje har betydelige verdier som ikke er gjenspeilet i selskapets balanse.
 
FREMTIDSUTSIKTER
Det forventes at markedet for tørrbulkskip vil fortsette å være volatilt på et høyt nivå også i 2. kvartal.
Det er stadig uklart hvilken innvirkning finansuroen og de påfølgende økonomiske tilbakeslag vil ha for etterspørselen på litt sikt.
Handysize-operasjonen i Elkem Chartering vil ventelig gi gode resultater også i de nærmeste kvartalene.
For skipene som opererer på tidscertepartier er resultatet tilnærmet gitt for resten av året.
 
 
Oslo, 25. april 2008
 
Styret i BELSHIPS ASA