Rapport 3. kvartal 2003

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 3. kvartal 2003 USD 10.778.000 (3. kvartal 2002: USD 4.492.000). Selskapets driftsresultat før nedskrivninger og salgsgevinster ble USD -286.000 (USD -1.260.000). Tilsvarende driftsresultatet for årets tre første kvartaler ble USD 664.000 (USD -3.122.000).
Etter en vurdering av markedsforholdene er det besluttet å nedskrive Belships finansielle interesse i Gibson Gas Tankers (GGT) til null. Nedskrivningen utgjør USD 9.621.000.
Resultat etter skatt ble i 3. kvartal USD -10.202.000 (USD -1.954.000). Tilsvarende resultat for året tre første kvartaler ble  USD -10.036.000 (USD -3.587.000). Minoritetens andel av resultatet utgjorde USD -5.220.000 (USD -1.636.000) og er i sin helhet knyttet til eierforholdet i Gibson Gas Tankers. Belships andel av det rapporterte resultatet utgjør således USD -4.816.000 (USD -1.951.000).
Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med delårsrapportstandarden. Benyttede regnskapsprinsipper er de samme som for årsregnskapet 2002.
 
DRIFTSRESULTAT FOR SEGMENTENE
Produkttank oppnådde et driftsresultat på USD 57.000 i 3. kvartal (USD -80.000).
Gasstank fikk i 3. kvartal et driftsresultat før  nedskrivninger på USD -1.185.000 (USD -1.084.000). Driftsresultat inklusiv nedskrivninger ble USD -10.806.000.
Driftsresultatet innen tørrlast i 3. kvartal ble USD 1.018.000 (USD -222.000).
Selskapene innen teknisk drift fikk et driftsresultat på USD 39.000 (USD 186.000).
 
VIRKSOMHETEN
Markedet for produkttankskip holdt seg bra gjennom det meste av sommeren, men har siden hatt en fallende tendens. M/T Belgrace seilte i løsmarkedet og resultatet var svakere enn i forrige kvartal.
Etter en forholdsvis rolig sommer drev den sterke veksten i Kinas stålforbruk tørrlastratene til historisk høye nivåer. M/S Belnor fortsatte på sitt certeparti til koreanske befraktere og driften forløper tilfredsstillende.
I august fikk vi levert panmaxskipet M/S Belisland på et langsiktig certeparti fra et japansk rederi. Skipet ble sluttet ut på et to års certeparti (med befrakters opsjon til ytterligere et år) og dette sikrer en tilfredsstillende inntjening  i perioden.
Elkem Chartering (EC) har en betydelig tørrlastkapasitet i løsmarkedet og resultatene bedret seg følgelig gjennom kvartalet. De tre handymaxskipene som EC hittil har operert i en samseiling med et fransk rederi vil suksessivt bli levert tilbake og befraktet av EC i markedet.
Capesize samarbeidet med belgiske Bocimar ga positive bidrag, men det tar tid før de reflekterer den store rateøkningen fullt ut.
Markedet for små gasskip var stort sett uforandret i tredje kvartal. I begynnelsen av september fikk to av 6.000 cbm-skipene eiet av Gibson Gas Tankers (GGT) store maskinhavarier og var av den grunn off-hire i september.
 
FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Pr. 30. september var likviditetsbeholdningen USD 8,3 mill. mot USD 7,5 mill. ved utgangen av 2. kvartal. Pantegjelden ble i 3. kvartal redusert med USD 0,8 mill. og var pr. 30. september USD 45,1 mill. Bokført verdi pr. aksje utgjør NOK 2,97, og bokført egenkapitalandel pr. 30. september var på 16,5%. Sett bort fra pantegjelden i GGT (USD 25,8 mill.) som Belships ikke hefter for, utgjør bokført egenkapitalandel pr. 30. september 27,9%.
Verdien av skipene eiet av GGT er nedskrevet til samme beløp som selskapets pantegjeld. For de øvrige skipene er bokførte verdier noe lavere enn megleranslagene.
 
FREMTIDSUTSIKTER
Utviklingen på markedet for produkttanskipet M/T Belgrace er usikkert, men resultatet for året forventes å bli tilfredsstillende.
Tørrlastmarkedet har nådd nye rekorder, men er avhengig av den sterke etterspørselen etter fraktkapasitet fra Kina. Det kommer begrenset med nybyggingstonnasje inn i markedet og de fundamentale faktorer tilsier derfor et fortsatt sterkt marked. Det første av EC’s handymaxskip, M/S Belpareil, er blitt tilbakelevert og sluttet ut for en kortere periode til en rate som gir et meget tilfredsstillende resultat. Ved årskiftet vil M/S Legend Phoenix bli tilbakelevert fra poolen og er sluttet ut på timecharter for gjenværende periode til en god rate.
Resultatene i Gibson Gas Tankers har stadig forverret seg og i forbindelse med de betydelige maskinhavariene som er nevnt ovenfor var det nødvendig å vurdere vårt engasjement på nytt. Det foregår forhandlinger med pantekreditoren om delvis ettergivelse av GGT’s gjeld. 
 
 
Oslo, 4. november 2003
 
Styret i BELSHIPS ASASpørsmål til kvartalsmeldingen kan rettes til adm.direktør Sverre J. Tidemand eller finansdirektør Jo E. von Koss på tlf. 22 52 76 00.