Resultat 2. tertial 1999

RESULTATER
Belships fikk i annet tertial et driftsresultat på USD 0,2 millioner mot USD -1,6 millioner i første tertial. Bedringen skyldes positiv resultatutvikling i alle segmenter. Konsernets driftsinntekter økte fra 10,8 millioner i første tertial til USD 11.9 millioner i annet tertial. Samlede driftsinntekter for årets åtte første måneder var USD 22,7 millioner mot USD 38,3 millioner i tilsvarende periode i fjor. Nedgangen skyldes lavere aktivitet i Belships Trading og Belships Tankers.
Resultat etter skatt ble i annet tertial USD -1,6 millioner mot USD -3,0 millioner i første tertial. For årets første 8 måneder ble resultat etter skatt USD -4,6 millioner mot USD -6,7 millioner for samme periode i 1998.

DRIFTSRESULTAT FOR SEGMENTENE
Produkttank oppnådde et driftsresultat på USD 0,2 millioner i annet tertial mot et 0-resultat i første tertial. Gass fikk et driftsresultat på USD -0,2 millioner sammenlignet med USD -0,6 millioner i forrige tertial, mens panmax/ capesize viste et 0-resultat fra driften i annet tertial mot USD -0,5 millioner i første tertial. Handymax bulk fikk også en bedring i driftsresultatet i annet tertial med et resultat på USD 0,5 millioner mot USD -0,1 million i foregående periode. Selskapene innen teknisk drift fikk et driftsresultat på USD -0,1 millioner, som er på linje med driftsresultatet for første tertial.

VIRKSOMHETEN
Markedet for produkttankskip var preget av stabilitet i annet tertial, men med rater på et lavt nivå. Capesizeskipet Belmaj ble dokket i perioden, og sluttet på t/c frem til september 2000 til forbedret rate. Gassmarkedet er stadig svakt, men grunnet lavere drifts- og administrasjonsutgifter er driftsresultatet forbedret noe. Panmax operasjonen Belships Trading viser bedre resultater grunnet en forbedring i skip og laste porteføljen. Handymaxskipene Belnor og Belstar viser også bedre resultater. Tørrlastmarkedet har styrket seg siden første tertial.
Belships undertegnet i 2. tertial en kontrakt med Shell Coal International for frakt av kull fra Australia til India i forbindelse med et nytt kraftverksprosjekt. Kontrakten løper over en periode på opp til 17 år fra år 2002 og representerer et volum på 0,5 - 1,5 millioner tonn pr. år. Kontrakten ventes å tilsvare beskjeftigelse av minimum 2 panmax bulkskip. Kontrakten er gjort med forbehold om realisering av prosjektet som forventes endelig avgjort i løpet av 1. halvår 2000.
Annenhåndsverdiene for selskapets produkttank- og tørrlastskip har steget siden 1. tertial, mens gasskips-verdiene har svekket seg.

FREMTIDSUTSIKTER
Den positive utviklingen i Asia vil bidra til en bedre markedsbalanse både for produkttank og tørrlast. Handymax markedet har styrket seg jevnt over sommeren og høsten. Vi regner med at dette vil fortsette på grunn av begrenset levering av ny tonnasje og bedre etterspørsel fra Asia. Utviklingen av økonomien i landene rundt Atlanterhavs-bassenget er avgjørende for våre gass skip. En sterkere vekst i Europa, og en nedkjøling av USA's økonomi vil bidra til bedret etterspørsel. Selskapet arbeider aktivt for å få ned driftsutgiftene ytterligere.

FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Belships likviditet og finansielle stilling ble gjennom salget av aksjene i Western Bulk Shipping vesentlig bedret i 1. tertial. I annet tertial har utviklingen vært stabil og likviditets-beholdningen ved tertialslutt var på USD 8,6 millioner mot 9,2 millioner ved slutten av 1. tertial. Pantegjelden ble i perioden redusert fra USD 91,5 millioner til USD 90,7 millioner. Selskapets skip har en antatt markedsverdi som er ca. USD 4 millioner lavere enn bokført verdi. Mindreverdien er på linje med forrige tertial og det er ikke foretatt ekstraordinær nedskrivning, da verdifallet anses å være av midlertidig karakter.

For rapport med tabeller, følg linken nedenfor.


Oslo, 8. oktober 1999
Styret i BELSHIPS ASA2.tertial 1999


Oslo, 8. oktober 1999
Styret i BELSHIPS ASA