BEL - RESULTAT 1. TERTIAL 1999

1. TERTIAL 1999


RESULTATER
Belships hadde i årets fire første måneder driftsinntekter på 10,8 millioner US-dollar (22,4 millioner i samme periode i 1998). Driftsresultatet ble -1,6 millioner (-1,0 millioner), mens periodens resultat ble -3,0 millioner (-3,4 millioner).
Regnskapet for 1. tertial 1999 er det første periode regnskap Belships avlegger i USD. Alle vesentlige transaksjoner og balanseposter er nominert i USD og et regnskap avlagt i denne valutaen vil bedre reflektere selskapets virksomhet og status. Sammenligningstall fra tidligere perioder er omarbeidet.
Selskapet har frem til og med 1998 satt av for fremtidige dokkekostnader. Dette prinsipp er endret og kostnader knyttet til dokkingen reflekteres nå som en forskuddsbetalt kostnad og avskrives lineært frem til neste dokking. Effekten av prinsippendringen utgjør USD 2,0 mill. og er godskrevet egenkapitalen direkte. Det er ikke andre vesentlige effekter av tilpasning til ny regnskapslov for konsernet pr. 1.1.99.
Reduksjonen i selskapets driftsinntekter skyldes i hovedsak lavere aktivitet innen panmax bulk. I tillegg ble to produkttank skip solgt i annet halvår 1998, slik at aktiviteten er redusert også innen dette segmentet.
Produkttank fikk et driftsresultat på -0,03 millioner (-0,50 millioner), mens driftsresultatet for gasstank ble på -0,70 millioner (-0,60 millioner).
Panmax/ capesize tørrlast fikk et driftsresultat på -0,50 millioner (0,10 millioner), mens handymax tørrlast oppnådde et driftsresultat på -0,10 millioner (0,10 millioner).
Selskapene innen teknisk drift fikk et driftsresultat på -0,02 millioner (0,20 millioner).

VIRKSOMHETEN
Produkttankmarkedet var i første tertial mer stabilt enn i de siste årene. En større brann i et raffineri på USAs vestkyst skapte økt aktivitet og ga positive rateimpulser.
Etter et sesongmessig oppsving tidlig på vinteren har aktiviteten i gassmarkedet igjen gått tilbake og ratene er stadig like svake.
For tørrlastmarkedet markerte første tertial muligens slutten på flere år med negativ rateutvikling. Etter en svak begynnelse på året tok ratene seg til dels kraftig opp i forbindelse med kornsesongen i Sør-Amerika. Sammen med tegn som tyder på at krisen i Asia nærmer seg slutten, har dette brakt ny optimisme i segmentet.
For operatørvirksomheten i Belships Trading har omorganiseringen som ble gjennomført ved årsskiftet begynt å gi resultater.

FREMTIDSUTSIKTER
Vi forventer ikke store forandringer i markedet for produkttankskip. Det registreres igjen positiv vekst i etterspørselen i det Fjerne Østen, men dette motvirkes av et betydelig antall nybygg som leveres.
For gassvirksomheten venter vi heller ikke store forandringer i markedsforholdene. Det blir imidlertid lagt ned et betydelig arbeid med å redusere kostnadene både om bord og på land i Gibson Gas Tankers og vi håper dette vil gi resultater i siste del av året.
For tørrlast er det sannsynligvis grunnlag for en viss optimisme med bakgrunn i troen på fornyet vekst i Østen, kombinert med en negativ tilvekst i flåten i 1998 og hittil i år.

FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Belships likviditet og finansielle stilling ble gjennom salget av aksjene i Western Bulk Shipping vesentlig bedret i 1. tertial. Likviditetsbeholdningen ved tertialslutt var på USD 9,2 millioner mot 6,3 millioner ved årsslutt i 1998. Pantegjelden ble redusert fra USD 95,3 millioner til USD 91,5 millioner. Bokført egenkapitalandel pr. 30. april var på 12,3%.
Selskapets skip har en antatt markedsverdi som er ca. USD 5 millioner lavere enn bokført verdi. Dette er på linje med status pr. 31. desember 1998. Det er ikke foretatt ekstraordinær nedskrivning da investeringene anses å være av langsiktig karakter.Nærmere opplysninger ved finansdirektør Jo Eric von Koss, telefon 22 52 76 00.

Oslo, 17. juni 1999
Styret i BELSHIPS ASA