Foreløpig resultat 1998

Belships samlede driftsinntekter var i 1998 på 407,0 millioner kroner mot 581,8 millioner i 1997. Driftsresultatet ble -27,0 millioner (20,2). I dette resultatet er salgsgevinster ved salg av skip inkludert med 5,5 millioner (36,6). Aksjene i Western Bulk Shipping er nedskrevet til kr. 18,- pr. aksje, som er identisk med salgsprisen for aksjene. Nedskrivningen er belastet finansresultatet med i alt 62,9 millioner kroner. Salget av aksjene vil gi selskapet en netto likviditetstilførsel på 37 millioner kroner etter nedbetaling av tilhørende gjeld.
På grunn av en stigning i kursen på USD mot norske kroner fra 7,33 til 7,61 gjennom året, er regnskapet under finansposter belastet med urealisert valutatap på pantegjelden med i alt -29,9 millioner kroner. Årets resultat ble på -148,5 millioner (-101,6). Bokført egenkapital pr. 31. desember 1998 var 138,1 millioner kroner og selskapets likviditetsbeholdning utgjorde 47,9 millioner. Selskapets skip har en antatt markedsverdi som er i størrelsesorden 35 millioner kroner (ca. 4% av bokførte skipsverdier) lavere enn bokført verdi. Det er ikke foretatt ekstraordinær nedskrivning, da investeringene er av langsiktig karakter.

Belships arbeidet i 1998 med å redusere engasjementet innen produkttank. M/T Beltrader ble solgt og eierandelen i M/T Belanja ble redusert fra 49% til 20%. Samlet salgsgevinst utgjorde 5,5 millioner kroner. Etter en betydelig svekkelse tidlig på året var ratene for produkttankskip stort sett stabile i annet halvår. Driftsresultat inklusiv salgsgevinster, ble for produkttank segmentet på 7,7 millioner.

Markedet for mindre gasskip som Belships er engasjert i gjennom investeringen i Gibson Gas Tankers, svekket seg gjennom det meste av 1998 og medførte at driftsresultatet innen dette segmentet ble -14,0 millioner kroner. Kombinasjon av svak etterspørsel og et betydelig antall aktører, gir lasteeierne en fordelaktig forhandlingsposisjon, selv om tonnasjetilveksten i dette segmentet historisk sett er moderat.

Tørrlastvirksomheten ga også dårlige resultater i 1998. Operatørvirksomheten innen panmax bulk oppnådde skuffende resultater primært som en følge av endrede handelsmønstre frembrakt av Asia krisen. Virksomheten er derfor omorganisert ved at hovedtyngden av markedsaktiviteten er flyttet til Singapore, for å være nærmere vår kundebase og fordi vi ser det største potensialet i denne delen av verden. Resultat for panmax/capesizesegmentet ble -17,4 millioner kroner, mens driftsresultatet innen handymax bulk ble positivt med 5,0 millioner kroner. Driftsresultatet innen teknisk drift ble på 3,5 millioner mot 0,8 millioner året før.

Det vil i tiden fremover bli lagt vekt på arbeidet med å styrke selskapets egenkapital og finansielle stilling, slik at selskapet skal kunne være rustet mot fortsatt vanskelige tider og for at man bedre skal kunne nyttiggjøre seg av de muligheter som dagens svake marked gir. Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte for 1998.

For full rapport med tabeller vennligst følg linken under


3 tertial 1998


Nærmere opplysninger ved adm. direktør Sverre J. Tidemand eller finansdirektør Jo E. von Koss på telefon 22 52 76 00