Belships ASA rapport 1.tertial 1998

Belships hadde i 1.tertial driftsinntekter på 168,9 millioner kroner. Driftsresultatet ble -5,4 millioner, mens periodens resultat ble -30,1 millioner. På grunn av styrket USD er resultatet for 1.tertial belastet med urealisert valutatap på selskapets pantegjeld med i alt 11,8 millioner kroner. Produktmarkedet forventes nå å gå inn i en vanskelig sommerperiode. Vi tror imidlertid på en tilstramning utover høsten, forutsatt at oljeprisen ikke svekkes ytterligere og at fjorårets milde vinter ikke gjentar seg. For gasskipene venter vi et uendret marked resten av året, med unntak av sesongmessige svingninger. Vi forventer ingen vesentlig bedring i tørrlastmarkedet i 1998.

Resultater
Belships hadde i 1. tertial driftsinntekter på 168,9 millioner kroner (187,9 millioner i 1. tertial 1997). Driftsresultatet ble -5,4 millioner (0,6 millioner), mens periodens resultat ble -30,1 millioner (-57,6 millioner).
Resultatet for 1. tertial er belastet med urealisert valutatap på selskapets pantegjeld med i alt 11,8 millioner kroner mot 55,9 millioner i samme periode i 1997. Kostnadsføringen skyldes kursøkning på USD fra 7,33 pr. 31. desember 1997 til 7,41 pr. 30. april 1998.
Produkttank fikk et driftsresultat på -3,1 millioner (10,8 millioner), mens gasstank fikk et driftsresultat på -3,6 millioner (3,6 millioner). Panmax/capesize tørrlast oppnådde et positivt driftsresultat på 0,5 millioner (-2,8 millioner), mens driftsresultatet for handymax tørrlast ble 1,7 millioner (-7,3 millioner). Årets tall for handymax tørrlast er ikke sammenlignbart med fjorårets tall, som inneholdt Belships andel av nettoresultatet i Western Bulk Shipping på -9,8 millioner. Selskapene innen teknisk drift bidro med et driftsresultat på 1,9 millioner (0,2 millioner)

Virksomheten
Produkttankmarkedet har i 1. tertial vært svakt og preget av fallende oljepriser og en mild vinter. I tillegg har høy raffineriutnyttelse både i USA og Fjerne Østen påvirket markedet i negativ retning.
For gasskipene har markedet vært preget av lav aktivitet og noe svekkede rater. Gibson Gas inngikk i perioden et markedssamarbeid for sine 6.000 cbm skip som dermed inngår i en samseiling av i alt 6 slike skip.
Tørrlastmarkedet har fortsatt den negative utviklingen fra siste tertial i 1997 og markedet har vært spesielt vanskelig for større skip. Utviklingen er blant annet en
konsekvens av krisen i Asia. Belships Trading som opererer i storbulk markedet har i perioden hatt en nokså nøytral posisjonering, noe som gjenspeiles i et marginalt resultatbidrag.
Eiersituasjonen rundt Western Bulk Shipping ASA er fortsatt utilfredsstillende og det arbeides med å finne løsninger.

Fremtidsutsikter
Produktmarkedet forventes nå å gå inn i en vanskelig sommerperiode. Vi tror imidlertid på en tilstramning utover høsten, forutsatt at oljeprisen ikke svekkes ytterligere og at fjorårets milde vinter ikke gjentar seg.
For gasskipene venter vi et uendret marked resten av året, med unntak av sesongmessige svingninger.
Vi forventer ingen vesentlig bedring i tørrlastmarkedet i 1998 . Både utviklingen i Asia samt en stadig levering av nybygg tilsier at det kan ta tid før markedet bedrer seg.

Finansielle og andre forhold
Belships likviditet og finansielle stilling har på grunn av svakt resultat og negativ utvikling av verdiene for tank og bulkskip, svekket seg noe i årets fire første måneder. Selskapet hadde i perioden en negativ kontantstrøm på 6,4 millioner kroner. Likviditetsbeholdningen ved tertialslutt var på 66,5 millioner.
Belships har et pro aktivt forhold til data-problematikken knyttet til tusenårsskiftet.
På selskapets generalforsamling i mai fikk styret fullmakt til å utstede 4 millioner aksjer pålydende kroner 2,- pr. aksje. Fullmakten gjelder frem til neste generalforsamling. På samme generalforsamling ble Hans Peter Jebsen valgt inn som nytt medlem av styret. De øvrige styremedlemmene ble gjenvalgt.

Nærmere opplysninger ved finansdirektør Jo Eric von Koss, telefon 22 52 76 00.


Oslo, 16. juni 1998
Styret i BELSHIPS ASA