Foreløpig resultat 1997

1997 var preget av betydelige endringer i selskapets nasjonale og internasjonale rammebetingelser. I tillegg ble forutsetningene for vår strategiske investering i Western Bulk Shipping ASA (WBS) totalt forandret.

Belships driftsresultat inklusive salgsgevinster for 1997 ble 20,2 millioner kroner. Tilsvarende resultat i 1996 var 25,7 millioner. Årets resultat etter skatt ble -101,6 millioner kroner og inkluderer valutajustéringer knyttet til konsernets pantegjeld på 70,1 millioner. Samlede driftsinntekter var 581,8 millioner kroner mot 316,2 millioner året før.

Produkttanksektoren var preget av betydelig tilstrømming av nybygg slik at rateutviklingen var svakere enn forventet og driftsresultatet ble 5,4 millioner kroner. Innen gass var markedsutviklingen svak gjennom året. Driftsresultatet for dette segmentet ble 43,0 millioner kroner og av dette var 36,6 millioner gevinst på salg av skip. Samlet driftsresultat for storbulkengasjementet ble --24,6 millioner kroner. Selskapets satsing på dette segmentet ble utvidet i 1997 gjennom kjøp av et capesizeskip.Selskapets aktivitet innen handymax bulk bidro med et driftsresultat på 4,3 millioner kroner. Inkludert i dette er andel av underskudd i WBS med -9,8 millioner.

Belships likviditet og finansielle stilling er blitt noe svekket gjennom 1997. Selskapet vil vanskelig kunne foreta vesentlige investeringer uten å måtte realisere eiendeler. Styret er likevel av den oppfatning at situasjonen fortsatt er tilfredsstillende.

De endringer som fant sted i Western Bulk i 1997 understereker at Belships strategi innen handymax bulk må være gjenstand for kontinuerlig vurdering. Innen storbulksegmentet vil vi fortsette å bygge opp vår lasteportefølje og kundekrets. Styret vurderer en viss reduksjon av engasjementet innen produkttank. Gassengasjementet gjennom Gibson Gas Tankers vil søkes ytterligere rendyrket og fokusert.

Med bakgrunn i selskapets svake resultat finner styret det ikke riktig å foreslå utdeling av utbytte for 1997.

Nærmere opplysninger ved adm. direktør Sverre J. Tidemand eller finansdirektør Jo Eric von Koss,
telefon 22 52 76 00