Belships ASA - Resultat av frivillig overtakelsesbud på samtlige aksjer i Western Bulk Shipping ASABEL

Ved tilbudsperiodens utløp 11. august 1997 var det totalt mottatt aksepter på i alt 51.247 aksjer. Den lave akseptgraden medfører at tilbudsbetingelsen om at tilbyder og nærstående aksjonærer blir eier av mer enn 50% av aksjene i Western Bulk Shipping ASA ikke er oppfylt.

Belships ASA har med bakgrunn i ovenstående besluttet å ikke kjøpe de aksepterte aksjene.

Nærmere opplysninger ved adm. direktør Sverre J. Tidemand eller finansdirektør Jo Eric von Koss,
telefon 22 52 76 00.

BEL Hugin