1. tertial 1997Belships Co.

Positiv utvikling for produkttank, stabilt gasstankmarked og aktivitetsøkning innen panmax bulk.

Driftsresultatet ble 0,6 millioner kroner og inkluderer Belships andel av nettoresultatet i Western Bulk Shipping med -9,8 millioner.

Periodens resultat ble -57,6 millioner og inkluderer urealisert valutatap på pantegjeld med i alt 55,9 millioner. Kostnadsføringen skyldes kursøkning på USD fra 6,45 til 7,10.

Verdijustert egenkapital er på grunn av kursøkning på USD økt med 34 millioner, som tilsvarer kroner 2,35 pr. aksje.

Resultater
Belships hadde i 1. tertial driftsinntekter på 187,9 millioner kroner (132 millioner i 1. tertial 1996). Driftsresultatet ble 0,6 millioner ( 16,0 millioner), mens periodens resultat ble -57,6 millioner (3,3 millioner). Resultatet for 1. tertial er belastet med urealisert valutatap på selskapets pantegjeld med i alt 55,9 millioner kroner mot 5,1 millioner i samme periode i 1996. Kostnadsføringen skyldes kursøkning på USD i løpet av tertialet fra 6,45 til 7,10.
Produkttank virksomheten hadde i årets første tertial en positiv utvikling og oppnådde et driftsresultat på 10,8 millioner (8,4 millioner).
Panmax tørrlast fikk et driftsresultat på minus -2,8 millioner (-2,8 millioner).
Driftsresultatet for handymax tørrlast ble på -7,3 millioner (12,3 millioner). Egne skip ga positivt driftsresultat på 2,6 millioner, mens Belships andel av nettoresultatet i Western Bulk Shipping utgjorde
-9,8 millioner.
Gasstank oppnådde et driftsresultat på 3,6 millioner.
Selskapene innen teknisk drift bidro med et driftsresultat på 0,2 millioner (1,3 millioner)

Virksomheten
Tankmarkedet har hatt en sterk utvikling i første tertial. Spesielt for større skip har utviklingen vært positiv. Det leveres forholdsvis lite ny tonnasje og marginal økning i etterspørselen gir derfor betydelig utslag på ratenivået.
Tørrlastmarkedet har også utviklet seg positivt og som i tank har markedet for større skip hatt den beste utviklingen. Dette er noe overraskende når man tar i betraktning at flåten har økt med netto 4 mill. dwt i årets fire første måneder. Skipsverdiene har også hatt en positiv utvikling og det faste markedet reflekterer en sterk underliggende vekst i etterspørselen. Flåtetilveksten i april har imidlertid medført at tørrlastratene den siste tiden har falt noe tilbake.Tilbudsøkningen har vært spesielt stor for handymax skip og dette har holdt inntjeningen nede for Western Bulk. Våre egne handymax skip går nå på timecharter til WBC til faste rater ut året. Ratene er henholdsvis USD 9.350 og 9.000 pr. dag for Belnor og Belstar.
Aktiviteten i Belships Trading økte igjen i første tertial. Positive resultater er imidlertid betinget av et svakere marked for resten av året.

For mindre gass-skip har markedet, etter en tilstramning etter jul, igjen vist laber aktivitet. Alle skipene til Gibson Gas Tankers går på tidscertepartier og med unntak for Traquair, gikk alle på faste rater i første tertial. Traquairs inntjening er basert på en fast minimumsrate og en overskuddsdeling utover denne.

Fremtidsutsikter
Vi venter at tørrlastmarkedet vil svekkes utover året på grunn av stor tilgang på ny tonnasje. Etterhvert som markedet for større tankskip strammer seg til, forventes produkttankmarkedet å følge etter. Vi forventer derfor et fortsatt godt produktmarked. Etterhvert som tankmarkedet styrker seg vil imidlertid redernes kontraheringsiver øke. Dette vil på sikt igjen føre til en fare for markedsnedgang. Den økte tankkontraheringen har ført til at verkstedene stort sett er fullt belagt frem mot år 2000 og vi ser nå for første gang på flere år at nybyggingsprisene igjen er på vei opp.
For gass-skipene venter vi et flatt marked resten av året og regner derfor med å forlenge certepartiene til omtrent uforandrede rater for de skipene som blir åpne.

Egenkapital og finansielle forhold
Belships likviditet og finansielle stilling er tilfredsstillende. Selskapet hadde i 1. tertial en positiv kontantstrøm på 13,4 millioner kroner.
Pr. 30. april hadde selskapet en totalkapital på 1,2 milliarder. Egenkapitalandelen var på 27,5%. På grunn av den sterke kursutviklingen for USD har Belships i 1. tertial kostnadsført 55,9 millioner kroner i urealisert valutatap på netto pantegjeld. Skipenes markedsverdier vurderes imidlertid også i USD og disse har på grunn av den sterke dollaren økt med 90 millioner. Verdijustert egenkapital er følgelig økt med 34 millioner, eller kroner 2,35 pr. aksje, mens regnskapsmessig egenkapital er redusert med kroner 3,85 pr. aksje.
På selskapets generalforsamling fikk styret fullmakt til å utstede 4 millioner aksjer pålydende kroner 2,- pr. aksje. Fullmakten gjelder frem til neste generalforsamling. På samme generalforsamling ble det besluttet å utdele utbytte på kr. 0,30 pr. aksje for året 1996.Oslo, 5. juni 1997
Styret i BELSHIPS ASA

Nærmere opplysninger ved finansdirektør Jo Eric von Koss, telefon 22 52 76 00.

Belships Co. Hugin