Foreløpig resultat 1996Belships Co.

Belships resultat etter skatt for 1996 ble 18,2 millioner kroner. Tilsvarende resultat i 1995 var 28,2 millioner kroner. Resultatet i 1996 inkluderer inntektsføring av 24 millioner kroner i utsatt skatt.

Foreløpig resultat 1996

(Oslo, 13. mars 1997) 1996 var et år preget av stor investeringsaktivitet og aktiv omstilling for Belships. Mens rederiets tradisjonelle aktivitetsområder innenfor bulk var kjennetegnet av fallende rater, hadde selskapet fremgang innenfor produkttank.

Belships resultat etter skatt for 1996 ble 18,2 millioner kroner. Tilsvarende resultat i 1995 var 28,2 millioner kroner. Resultatet i 1996 inkluderer inntektsføring av 24 millioner kroner i utsatt skatt.

Resultat før skatt ble minus 4,7 millioner kroner, mot positive 36,4 millioner i 1995. Belships driftsresultat ble 25,7 millioner kroner, inkludert salgsgevinster på 14,6 millioner. Driftsresultatet i 1995 var 48,8 millioner kroner. Samlede driftsinntekter var 314,2 millioner kroner i 1996 mot 422,4 millioner året før.

Belships fortsatte å øke sitt engasjement innen produkttank i 1996 og driftsresultatet for denne virksomheten gikk betydelig opp. Dette markedet holdt seg relativt stabilt gjennom året. Markedet for panmax bulkskip falt gjennom det meste av året, men tok seg opp igjen mot slutten av 1996. På grunn av et lite forutsigbart marked, valgte man å legge aktiviteten på et lavt nivå. Dette medførte en halvering av driftsinntektene og et mindre underskudd. Handymax bulkmarkedet var sterkt fallende gjennom hele 1996 og resultatene er preget av dette. Gibson Gas Tankers, som Belships overtok en 60%-andel av i desember 1996, bidro positivt med et mindre overskudd.

Selv om Belships resultat for 1996 er preget av et svakt bulkmarked, viser resultatet etter selskapets oppfatning at Belships strategi om en fleksibel driftsform og en diversifisert portefølje er riktig.

Belships har gjennom 1996 bygget opp sin flåte av eide skip vesentlig. Mens man ved inngangen til året hadde egne skip til en bokført verdi av ca 490 millioner kroner, var den tilsvarende verdien ved årets slutt over 900 millioner kroner. Investeringene har skjedd innen produkttank og gass.

Belships regner med svake rater for handymax bulk gjennom hele 1997. Selskapets aktivitet innen panmax bulk er igjen økende. Innenfor produkttank og gass legger Belships til grunn at markedet vil holde seg noenlunde stabilt.

Styret foreslår et utbytte for 1996 på NOK 0,30 pr. aksje mot NOK 0,65 året før.

Nærmere opplysninger ved adm. direktør Sverre J. Tidemand eller finansdirektør Jo Eric von Koss,
telefon 22 52 76 00.

Belships Co. Hugin