2. tertial 1996Dato:Tor, 10/10 1996 Belships Co.

Driftsresultatet for årets første åtte måneder ble 23,8 millioner kroner mot 31,6 millioner i samme periode 1995. Resultat etter skatt ble 4,2 millioner kroner mot 20,1 millioner i 1995.

Resultater
Belships hadde i årets åtte første måneder totale driftsinntekter på 223,8 millioner kroner mot 254,0 millioner i samme periode i 1995. Driftsresultat etter ordinære avskrivninger ble 23,8 millioner kroner. For samme periode i fjor var driftsresultatet 31,6 millioner. Resultatet etter skatt ble 4,1 millioner kroner mot 20,1 millioner i tilsvarende periode i fjor.

Totalt driftsresultat for handymax tørrlast ble 17,0 millioner kroner mot 15,0 millioner for tilsvarende periode i 1995. Resultatet fra egne skip utgjorde 10,7 millioner, mens andelen av nettoresultatet i Western Bulk Shipping utgjorde 6,3 millioner.

Selskapets panmax virksomhet fikk i årets åtte første måneder et negativt driftsresultat på 2,1 millioner kroner mot et positivt resultat på 17,1 millioner i samme periode i fjor. Driften i annen tertial i år har imidlertid vært positiv og gitt et overskudd på 0,7 millioner.

Produkttank ga et driftsresultat på 12,9 millioner, som er en bedring i forhold til samme periode året før da driftsresultatet ble 3,3 millioner.

Belships virksomhet innen teknisk drift ga et driftsresultat på 2,7 millioner mot fjorårets 3,1 millioner.

Selskapet har inngått avtaler om salg av skipene M/S Western Bell og M/T Belanina. Disse salgene vil først bli reflektert i regnskapet for 3. tertial og forventes å gi en gevinst på 13 millioner kroner.

Virksomheten
Tørrlastmarkedet ble ytterligere svekket i 2. tertial og har nådd det laveste nivå siden den langvarige krisen på midten av 80-tallet. Utviklingen skyldes et stadig høyt tilsig av ny tonnasje koblet med en lavere vekst i etterspørselen.

Våre handymax bulkskip seiler fortsatt i Western Bulk. Inntjeningen i poolen ble utover i tertialet i økende grad preget av markedsutviklingen og inntjeningen pr. skip er derfor betydelig lavere enn i første tertial.

Panmax bulkvirksomheten fikk et bedret resultat i forhold til 1. tertial. Dette skyldes høyere lastetilgang og bedre balanse mellom last og skip.

Produkttankmarkedet har gått igjennom den vanlige sommerstillheten og resultatene er ogå preget av at flere skip har dokket i perioden.

I tråd med beslutningen om salg av våre handymax skip, er M/S Western Bell solgt med levering i oktober. Slik som markedet utvikler seg er det vanskelig å oppnå brukbare priser for våre to gjenværende handymax bulk skip. Styret er derfor innstilt på å avvente salg inntil akseptable priser oppnås.

Pelican, hvor Belships eier 10,4%, er besluttet solgt. Transaksjonen blir, med visse forbehold, gjennomført i 3. tertial. Med dette avvikles Belships 25 årige engasjement i oljeleting og produksjon og selskapet er nå et rendyrket shippingselskap.

Som ledd i satsingen innen produkttank, ble det i 2. tertial forhandlet frem en avtale om kjøp av de tre handymax obo skipene som vi sammen med nærstående interesser har hatt på timecharter siden 1987. Skipene blir kjøpt for USD 13,3 mill pr. stk. og vil sammen med en utenlandsk partner bli eiet i et selskap stiftet spesielt for formålet. Belships andel vil bli på 20 %. I den nåværende markedssituasjon vil skipene seile med petroleumsprodukter.

Fremtidsutsikter
Med et vedvarende stort tilsig av nybygg, forventer vi fortsatt et svakt tørrlastmarked. Deler av flåten er imidlertid både gammel og av dårlig kvalitet og vi har den senere tid sett betydelig økt opphugging. Disse forhold gjør det usikkert hvor lenge en nedgangsperiode vil vare, ikke minst da etterspørselen stort sett viser en underliggende styrke.

Resultatene på handymax bulk vil svekke seg gjennom resten av året, mens panmax bulk ventes å gå i balanse.

For produkttank venter vi et styrket marked utover vinteren. Lagrene er lave, noe som burde legge grunnlaget for et aktivt marked i perioden november- april.

Nærmere opplysninger ved finansdirektør Jo Eric von Koss, telefon 2252 7600.

Oslo, 10. oktober 1996
Styret i BELSHIPS ASA

Nærmere opplysninger ved finansdirektør Jo Eric von Koss, telefon 2252 7600.

Belships Hugin