Kvartalsrapport

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 3. kvartal 2005 USD 16.194.000 (3. kvartal 2004: USD 15.444.000). Selskapets driftsresultat ble USD 1.263.000 (USD 3.697.000). Nedgangen i resultatet skyldes redusert bidrag fra Elkem Chartering.
Resultat etter skatt ble i 3. kvartal 2005 USD 663.000 (USD 2.657.000).
Rapporten for 3. kvartal er avlagt i overensstemmelse med IAS 34.
 
VIRKSOMHETEN
Gjennom de første ukene av tredje kvartal fortsatte tørrlastmarked fallet fra foregående kvartal, men utover i august steg etterspørselen igjen sterkt nok til å snu utviklingen og ratene var høyere ved periodens slutt enn ved begynnelsen.
Ettersom flere av de relativt billige t/c skipene som Elkem Chartering (EC) har benyttet til å betjene eldre kontrakts-forpliktelser er tilbakelevert, måtte de erstattes av nye dyrere skip. Dette fikk som tidligere meddelt en negativ effekt på resultatene i handy-operasjonen.
EC’s øvrige tonnasje, det vil si M/S Anangel Express, M/S Pax Phoenix, M/S Pax Legend og M/S Belpareil fortsatte å betjene sine respektive certepartier uten off-hire av betydning.
Av Belships egenkontrollerte skip fortsatte M/S Belisland på sitt certeparti uten avbrudd av betydning. I slutten av august ble M/S Belnor levert tilbake fra sine koreanske befraktere. Skipet gjennomførte deretter periodisk tørrdokking før det ble levert på sitt nye certeparti til kanadiske befraktere.
 
FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Selskapets soliditet og finansielle stilling er god. 
Pr. 30. september var konsernets likviditetsbeholdning USD 13,6 mill., mens selskapets pantegjeld utgjorde USD 14,8 mill. Bokført verdi pr. aksje utgjør NOK 4,25 og bokført egenkapitalandel pr. 30. september var 39,4%.
Selskapet har siden forrige kvartalsmelding ervervet ytterligere 50.000 egne aksjer og eier nå 200.000 egne aksjer av en fullmakt på 250.000 som ble gitt av generalforsamlingen i april i år.
Markedsverdien for M/S Belnor er vesentlig høyere enn bokført verdi.
 
FREMTIDSUTSIKTER
Vi regner med at tørrlastmarkedet vil forsette å være volatilt i den nærmeste fremtid. Den stadige tilstrømmingen av nybygg forventes over tid å føre til at markedet faller tilbake til et lavere nivå.
Resultatet i handyoperasjonen i EC i fjerde kvartal vil sannsynligvis være på linje med tredje kvartal. M/S Anangel Express blir levert tilbake til EC i disse dager. EC har opsjon til å beholde skipet i ytterligere 2-3 måneder. Skipet er videresluttet ut året på tilfredsstillende betingelser. Resultatet i fjerde kvartal for handymax-skipene i EC blir på linje med tredje kvartal.
M/S Belisland er planlagt dokket i november og vil da ventelig være off-hire i ca 2 uker. M/S Belnor forventes å oppnå et driftsresultat i 4. kvartal som er ca. USD 1 mill høyere enn i 3. kvartal.