Kvartalsrapport 4Q03 – Foreløpig resultat 2003

4. KVARTAL 2003 
 
RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 4. kvartal 2003 USD 18.980.000 (4. kvartal 2002: USD 7.839.000). Selskapets driftsresultat ble USD 4.189.000 (USD -1.080.000). Både driftsinntekter og driftstresultat er preget av et sterkt tørrlastmarkedet.
Med bakgrunn i forventninger om positive resultater er det i 4. kvartal inntektsført en skattefordel på USD 5.447.000 slik at ca. 2/3 av konsernets totale, utsatte skattefordel er balanseført.
Resultat etter skatt ble i 4. kvartal USD 9.468.000 (USD -1.067.000). Tilsvarende resultater for året ble USD -645.000 (USD -4.742.000). Minoritetens andel av resultatet utgjør USD -3.939.000 (USD -2.104.000) og er i sin helhet knyttet til eierforholdet i Gibson Gas Tankers. Belships andel av det rapporterte årsresultatet utgjør således USD 3.294.000.
Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med delårsrapportstandarden. Benyttede regnskapsprinsipper er de samme som for årsregnskapet 2002.
 
DRIFTSRESULTAT FOR SEGMENTENE
Produkttank oppnådde et driftsresultat på USD 133.000 i 4. kvartal (USD 229.000).
Gasstank fikk i 4. kvartal et driftsresultat på USD 740.000 (USD -837.000). Bedringen skyldes i hovedsak at det på grunn av tidligere foretatte nedskrivninger ikke er foretatt ordinære avskrivninger i kvartalet. 
Driftsresultatet innen tørrlast ble i 4. kvartal USD 4.107.000 (USD 74.000). Det er tidligere rapportert om positive resultater i Elkem Chartering (EC). I tillegg har skipene M/S Belnor og M/S Belisland samt vårt capesizesamarbeid med Bocimar gitt positive bidrag.
Selskapene  innen  teknisk  drift  fikk  et  driftsresultat på USD -295.000 (USD -46.000).
 
VIRKSOMHETEN
Markedet for handysize produkttankskip styrket seg i kvartalet og etterspørselen etter skip i annenhåndsmarkedet steg markert. Det ble besluttet å avhende M/T Belgrace og vårt engasjement i denne sektoren er dermed for tiden avviklet bortsett fra at vi fortsatt har det kommersielle driftsansvaret for skipene M/S Belguardian og M/S Belgreeting. Tidsfaktoren for inntreden og uttreden i dette markedet er avgjørende og styret vurderer mulighetene for et interessant produkttankmarked for gode i løpet av 3-4 år.  Det ble derfor inngått et langsiktig certeparti med kjøpsopsjon med et japansk rederi for et produkttankskip på 48.000 tdw for levering ultimo 2006.
 
Tørrlastmarkedet nådde nye høyder mot slutten av året.  Drivkraften har primært vært økt etterspørsel fra Kina, men også en ikke ubetydelig venting i mange havner på grunn av for liten infrastrukturkapasitet på landsiden.  Ettersom både M/S Belnor og M/S Belisland går på faste certepartier er det primært gjennom vårt 50% eierskap i operatørselskapet Elkem Chartering (EC) at Belships får gleden av det rekordhøye tørrbulkmarkedet. De høye ratene gjorde det imidlertid mulig å forlenge certepartidekningen for M/S Belisland til 5 år fra levering  sommeren 2003 med et resultatbidrag på vel USD 900.000 pr. år i perioden. Vårt capesizesamarbeid med Bocimar ga et bidrag på USD 700.000 i 4. kvartal.
Elkem Chartering (EC) er engasjert i handymaxsegmentet gjennom langsiktige, inngående certepartier for tre moderne skip. M/S Legend Phoenix er sluttet ut for hele den  faste perioden til en rate som vil gi et resultatbidrag til Belships på i underkant av USD 1 mill. pr. år. M/S Belpareil som EC fikk levert i begynnelsen av 2003 er sluttet ut til første kvartal 2005 og vil gi et resultatbidrag til Belships på vel USD 2 mill. i 2004. M/S Pax Phoenix vil fortsette i samseilingen administrert av franske interesser ut 2004.
EC’s andre hovedvirksomhet er handysize operatør-virksomhet hovedsakelig basert i Atlanterhavet. Ettersom også denne virksomheten er posisjonert med betydelig flere skip enn underliggende lasteforpliktelse fikk selskapet i stor grad nytte av de høye ratene.
Fra tid til annen byr det seg anledninger til å benytte seg av arbitrasjemuligheter i andre segmenter. I den sammenheng har EC tatt inn et panmaxskip for en periode på 2 år og dette gir et betydelig bidrag til resultatet for EC.
Styret har besluttet å avvikle selskapets gass-engasjement. Det er oppnådd enighet med våre medaksjonærer i Gibson Gas Tankers om at de overtar våre eierinteresser vederlagsfritt. Dette er reflektert i regnskapet for 4. kvartal.
 
FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Ved utgangen av 4. kvartal var konsernets likviditets-beholdning USD 10,0 millioner mot USD 8,3 millioner ved utgangen av forrige kvartal. Pantegjelden er redusert fra USD 45,1 millioner til USD 18,6 millioner som hovedsakelig skyldes avviklingen av gass-engasjementet. Bokført egenkapitalandel pr. 31. desember var 44,8%.
Salget av M/T Belgrace vil i 1. kvartal 2004 gi en salgsgevinst på ca. USD 0,5 mill. og tilføre Belships en netto likviditet på ca. USD 4 mill. Markedsverdien for M/S Belnor er høyere enn bokført verdi.
 
FREMTIDSUTSIKTER
Hensyntatt tørrlastmarkedets sykliske natur og dagens høye ratenivå, er det et mål å sikre en tilfredsstillende inntjening over tid. I tillegg til de disposisjoner som er nevnt over arbeides det med å skaffe ytterligere langsiktig  beskjeftigelse.
Inntjeningen i EC vil preges av det sterke tørrlastmarkedet og vil blant annet inkludere et bidrag fra arbitrasje virksomheten på rundt USD 0,8 mill. (Belships andel) for hvert av de nærmeste kvartalene. 
Vårt capesizesamarbeid med Bocimar vil gi et positivt bidrag de nærmeste kvartalene.
 
 
Oslo, 17. februar 2004
Styret i BELSHIPS ASAHenvendelser vedrørende kvartalsrapporten kan rettes til adm.direktør Sverre J. Tidemand eller finansdirektør Jo E. von Koss på tlf. 22 52 76 00.