FORELØPIG RESULTAT FOR 1999 – 3. TERTIAL 1999


RESULTATER

Belships fikk i tredje tertial et driftsresultat på USD -285.000. Driftsresultatet for første og annet tertial var på henholdsvis USD -1.557.000 og USD 207.000. For hele 1999 ble driftsresultatet på USD -1.636.000 mot USD -6.486.000 i 1998. Sammenlignet med resultatet for 1998 var det spesielt inntjeningen innen tørrlast og gass som utviklet seg positivt.

Konsernets driftsinntekter økte fra USD 10.772.000 og USD 11.891.000 i henholdsvis første og annet tertial til USD 16.396.000 i årets siste tertial. Økningen i forhold til de to foregående tertialer kan i hovedsak tilskrives økt aktivitet innen panmax bulk. Samlede driftsinntekter for året ble USD 39.059.000 mot USD 53.831.000 i 1998. Reduksjonen skyldes lavere aktivitet innen panmax bulk og handysize produkttank. Resultat etter skatt ble i tredje tertial USD -1.550.000. I første og annet tertial ble resultat etter skatt på henholdsvis USD -3.039.000 og USD -1.608.000. I 1999 ble følgelig resultat etter skatt USD -6.196.000 mot USD -21.436.000 i 1998.


DRIFTSRESULTAT FOR SEGMENTENE

Produkttank oppnådde et driftsresultat på USD 238.000 i tredje tertial mot USD -26.000 og USD 230.000 i henholdsvis første og annet tertial. Driftsresultat for året ble følgelig USD 442.000. I 1998 var driftsresultatet USD 1.018.000.

Gass fikk et driftsresultat i tredje tertial på USD -739.000. Driftsresultatet i første tertial var USD -652.000, i annet tertial USD -171.000 og samlet driftsresultat for hele 1999 ble dermed på USD -1.562.000 mot USD -1.853.000 i 1998.

Driftsresultatet for panmax/capesize bulk ble i tredje tertial på USD -40.000. I første og annet tertial ble driftsresultatet i dette segmentet på henholdsvis USD -463.000 og USD 17.000. For 1999 ble driftsresultat for panmax/capesize bulk på USD -488.000 mot USD -2.303.000 i 1998.

Handymax bulk fortsatte i tredje tertial den positive utviklingen fra forrige tertial og fikk et driftsresultat i perioden på USD 745.000. Driftsresultat for første tertial var på USD -64.000, mens driftsresultatet for annet tertial var på USD 533.000. Totalt driftsresultat for 1999 for dette segmentet ble følgelig USD 1.215.000 mot USD 662.000 i 1998.

Selskapene innen teknisk drift fikk et driftsresultat på USD -58.000 i tredje tertial sammenholdt med USD -27.000 og USD -112.000 i første og annet tertial. Årets driftsresultat innen teknisk drift ble følgelig USD -197.000 mot et driftsresultat i 1998 på USD 460.000.


VIRKSOMHETEN

For Belships ble 1999 preget av reorganisering av panmaxoperasjonen, kostnadsreduksjoner og konsolidering av selskapets stilling.

I de markedssegmentene som selskapet opererer i er det tegn til en bedret markedsbalanse og dermed bedre rater. For tørrlastskipene, som alle gikk på kortsiktige certepartier, ble inntjeningen betydelig forbedret gjennom året. Belships Trading, som er operatørselskapet for panmaxvirksomheten, opererer ut fra Singapore. Selskapet begynner nå å se positive resultater av den reorganisering som har vært gjennomført.

Belships inngikk i 1999 en 17-års kontrakt med Shell Coal for frakt av kull fra Australia til India. Kontrakten er inngått med forbehold om fullfinansiering av det underliggende prosjekt og har et omfang tilsvarende fraktkapasiteten til to panmax bulkskip. Prosjektet forventes å starte i 2002.

Produktmarkedet var svakt gjennom året, men også her er det tegn til en bedret markedsbalanse. Produktskipene ble i 1999 operert i spotmarkedet eller på kortsiktige tidscertepartier.

Markedet for små gasskip bedret seg i annet halvår, og vil etter hvert som eksisterende engasjementer fornyes reflekteres i resultatregnskapet.


FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD

Belships finansielle stilling er blitt styrket gjennom 1999. Salget av aksjene i Western Bulk Shipping tilførte selskapet ca. USD 7,5 millioner i likviditet og skipenes verdiutvikling har totalt sett vært positiv gjennom året. Videre er flere av selskapets låneavtaler reforhandlet og samtlige låneavtaler er nå tilpasset selskapets inntjening. Ved årsslutt var likviditetbeholdningen på USD 8,5 millioner mot USD 6,3 millioner ved årsslutt i 1998. Pantegjelden er gjennom året redusert med USD 7,1 millioner og var pr. 31. desember 1999 på USD 88,0 millioner. Reduksjonen inkluderer gevinst ved tilbakekjøp av egen gjeld med USD 2,6 millioner.

Bokført verdi pr. aksje utgjør NOK 9,75 og bokført egenkapitalandel pr. 31. desember var på 14,8%.
Selskapets skip har en markedsverdi som er på linje med bokført verdi. Dette er en bedring i forhold til årslutt i 1998, da skipene hadde en antatt mindreverdi på ca. USD 5 millioner.

Belships hadde ved årsslutt i 1998 betydelige skattefordeler som ikke var balanseført. Ny regnskapslov tillater nå at selskapets skattefordel kan aktiveres, dersom denne antas å representere en reell verdi for selskapet gjennom forventet fremtidig inntjening. Med bakgrunn i den bedring som fant sted såvel inntjeningsmessig som verdimessig i 1999 og de forventninger selskapet har til fremtidig inntjening, har selskapet funnet det riktig å aktivere USD 3,2 millioner som utsatt skattefordel. Beløpet utgjør ca. 1/3 av beregnet nominell skattefordel.


FREMTIDSUTSIKTER

Vi forventer at inneværende år vil bli et bedre år enn fjoråret for Belships. Markedet for bulkskipene viser en positiv utvikling og vi kan muligens få ytterligere forbedringer. På sikt vil imidlertid den store nybyggingsflåten kunne føre til ny overkapasitet. I Belships Trading forventer vi resultatforbedringer. Også i produkttank og gasstank er det tegn som tyder på at markedet vil styrke seg i løpet av året.

For fullstendig rapport med tabeller, følg linken nedenfor.Oslo, 22. februar 2000
Styret i BELSHIPS ASA