Belships – Rapport 4. kvartal 2008 – KORRIGERT

For å redusere finansieringsbehovet for de 5 inngåtte nybyggingskontraktene har Belships etter rapportering av foreløpig tall  for 4. kvartal 2008 inngått avtale om salg av 2 av kontraktene inklusiv certepartier til en pris som reflekterer dagens markedssituasjon. I den forbindelse har selskapet funnet det riktig å kostnadsføre USD 11,7 mill. Beløpet tilsvarer ca. 75% av avdragene som ble innbetalt ved kontraktsinngåelse.
 
Vedlagt er korrigert rapport for 4. kvartal 2008.
 
 
RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 4. kvartal 2008 USD 15.135.000 (4. kvartal 2007: USD 19.444.000). Selskapets driftsresultat ble USD -11.580.000 (USD 24.866.000). Periodens resultat er belastet med en kompensasjon på USD 2,25 millioner i forbindelse med kansellering av certeparti, samt nedskrivning av nybyggingskontrakter med USD 11,7 mill. Reduksjon  i driftsinntektene skyldes i vesentlig grad generell nedgang i ratenivået innen handysize bulk. Driftsresultatet for 4. kvartal i 2007 inneholdt gevinst ved salg av M/S Belnor på USD 22,6 mill. Resultat etter skatt ble i 4. kvartal  USD -14.183.000 (USD 18.830.000). Belastet skatt i 4. kvartal er i hovedsak knyttet til finansinntekt i rederibeskattet virksomhet. Denne inntekten oppstod gjennom den betydelige styrkingen av USD vi så gjennom kvartalet.  
Resultat etter skatt for 2008 ble USD -818.000 (USD 30.825.000).
Regnskapet for 4. kvartal er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårs-rapportering. En beskrivelse av de regnskapsprinsipper konsernet har lagt til grunn ved avleggelsen av regnskapet, fremkommer i årsregnskapet for 2007. Års- og delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS).
 
VIRKSOMHETEN
Tørrlastratene var nærmest i fritt fall i fjerde kvartal og nådde et nivå der mange eiere av store bulkskip valgte å legge skipene til ankers fremfor å inngå tapsbringende forretninger.
Årsaken til denne utviklingen er en kombinasjon av den verdensomspennende finanskrisen som stoppet handelskreditter og nedbygging av jernmalmlagerne i Kina.
Resultatene i Elkem Charterings handyoperasjon var tilfredsstillende, men som tidligere meddelt valgte man å inngå en avtale om tidlig tilbakelevering av et innbefraktet skip mot en kompensasjon på USD 2,25 mill. Beløpet er kostnadsført i 4. kvartal.
Supramaxskipet Legend Phoenix fortsatte på sitt certeparti, mens utgående certeparti på Pax Phoenix ble reforhandlet og forlenget til en betydelig lavere rate.
Belships egenkontrollerte tonnasje M/T Belaia og M/S Belisland seilte fortsatt på sine respektive certepartier.
 
FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Pr. 31. desember var konsernets likviditetsbeholdning USD 47,6 mill. mot USD 47,0 mill. pr. 30. september. I tråd med plan ble det ikke gjort innbetalinger på nybyggene i kvartalet. Av total kontraktsforpliktelse på USD 195,8 mill. er USD 47,3 mill. betalt. Gjennom avtale om salg av 2 av nybyggingskontraktene er total kontraktsforpliktelse redusert til USD 118 mill.
Ved utgangen av 4. kvartal hadde selskapet USD 20,0 mill. i gjeld knyttet til mellomfinansiering av nybyggene. I tillegg har Belships et obligasjonslån på NOK 100 mill (USD 16,1 mill.). Lånet er valutasikret og urealisert tap på sikringen utgjorde USD 1,9 mill. pr. 31. desember. Beløpet er balanseført under langsiktig gjeld.
Styret vil foreslå for generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for inntektsåret 2008.
Med bakgrunn i den generelle markedsnedgangen som har funnet sted det seneste halvåret, har selskapet foretatt nedskrivningstester for selskapets eiendeler i tråd med IAS 36. Gjenværende nybyggingskontrakter er vurdert utfra observerbare markedsverdier på tilsvarende kontrakter i dag samt inngåtte certepartier, som etter skjønnsmessig vurdering av motpartsrisiko er neddiskontert med 12-15%. Basert på disse interne verdivurderingene antas at det pr. i dag ikke foreligger nedskrivningsbehov for noen av de 3 nybyggingskontraktene pr. 31. desember 2008.
Ved utgangen av 4. kvartal var bokført verdi pr. aksje NOK 12,43, mens bokført egenkapitalandel var på 47,9%.
 
FREMTIDSUTSIKTER
Ratene i tørrlastmarkedet har steget siden årsskiftet. Vi ser nå en utflatning. Tatt i betraktning det sterke tilbakefallet i verdensøkonomien, kombinert med en betydelig levering av nybygg, er oppgangen etter all sannsynlighet av temporær art.
Vi regner med at en betydelig del av de bestilte nybygg vil bli kansellert og mange eldre skip vil bli hugget opp. Likevel kan de nærmeste årene bli vanskelige med lave rater og svakere skipsverdier.
For Belships del har det vært en utfordring å sikre tilfredsstillende langsiktig finansiering av nybyggene. Salg av 2 av disse letter arbeidet betraktelig.  
 
 
Oslo, 2. april 2009
 
Styret i BELSHIPS ASA